U bent hier

Maak van de Vlaamse klei een spons

Bron: 
De Standaard 27 april 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

2020 Is het jaar met de droogste start van het hydrologische zomerseizoen in honderd jaar tijd.

Gespreid wonen, zorgeloos grondwater oppompen en voortuintjes verharden: al die heilige huisjes moeten sneuvelen of we vallen droog, volgens Robin Verachtert.

Tijdens de kletsnatte maand ­februari slaakten landbouwers en natuurbeschermers gelijktijdig een diepe zucht van verlichting. Eindelijk opnieuw een overvloed aan water voor mens, natuur en gewassen. De achterstand die we sinds de extreem droge jaren 2018 en 2019 met ons meesleepten, lag eindelijk achter ons.

Twee maanden later is de euforie alweer weg. Sindsdien is er immers nauwelijks een druppel regen gevallen en is een nieuw droogtejaar een feit. Dat leidt nu al lokaal tot extreem lage grondwaterpeilen.
 
Zo is 2020, aldus ‘waterprofessor’ Patrick Willems, nu al het jaar met de droogste start van het hydrologische zomerseizoen in honderd jaar tijd. De aanhoudende droogte en een strakke oostenwind leiden bovendien tot uitdroging van de bovenste grondlaag. Die dodelijke cocktail bereikte woensdag een dramatisch hoogtepunt. Het ­domein De Liereman, een van de oudste natuurgebieden in ­België, ging deels in vlammen op.
 
Extreme schaarste
 
Hoe kan het toch dat Vlaanderen voor het derde jaar op rij afstevent op een extreem droog jaar? Het staat volgens wetenschappers buiten kijf dat klimaatverstoring leidt tot ­langere periodes van droogte (DS 24 april). Deze droogte blijft niet zonder gevolgen voor mens, economie en natuur. Zo krijgt Vlaanderen door onder meer een hoge bevolkingsdichtheid als enige regio in West-Europa het label ‘extreme ­waterschaarste’ toebedeeld.
 
Tegelijk onttrekken landbouw, industrie en burgers steeds meer grondwater aan het land, waardoor het watertekort in droge, kwetsbare jaren verder oploopt. Die ‘race to the bottom’ kan alleen maar dramatisch aflopen. De manier waarop we vandaag met water omgaan, moet volledig op de schop.
 
We zien kansen om de aanpak van ons waterbeleid nog meer te baseren op de Europese waterwet, de Kaderrichtlijn Water. Die vertrekt vanuit de filosofie dat het ecosysteem te ­allen tijde centraal moet staan in het streven naar propere waterlopen en robuuste grondwaterstanden. Pas daarna kunnen economische sectoren zich via een integrale aanpak enten op het beschikbare water.
 
Samenwerken met ons natuurlijke ecosysteem betekent dat we ook op het platteland anders met water moeten omgaan. Water moet nog meer kunnen infiltreren. Hoe beter de watervoorraad in de winter wordt aangevuld, hoe minder problemen in de zomer.
 
Daarnaast is water oppompen uit de diepe grondwaterlagen geen antwoord op klimaatverstoring, gezien de grotere kans op droogtrekken van de omgeving. Erger nog: de te snelle afvoer van regenwater via grachten en greppels nadien willen compenseren doorgrondwater op te pompen, leidt net tot extra druk op ons watersysteem. De voorkeur moet dan ook gaan naar maatregelen die de systemen minder kwetsbaar maken. Denk aan waterbesparende maatregelen zoals druppelirrigatie in de landbouw en de striktere toepassing van de juiste teelt op de juiste plaats.
 
Doorsijpelen
 
Er is nog een olifant in de kamer: onze schabouwelijke ruimtelijke ­ordening. Stoppen met nieuwe ruimte aan te snijden is een absolute voorwaarde. Vandaag vloeit er door onze betonhonger letterlijk te veel water naar de zee. Een strenger infiltratiebeleid is nodig. De invoering van een infiltratiebonus, waarbij burgers en bedrijven financieel beloond worden als ze regenwater op hun grond in de bodem laten doorsijpelen, is een veelbelovende piste.
 
Voor veel uitdagingen in het ­waterbeleid is investeren in natuur een kostenefficiënte oplossing. ­Natuurlijk rivierherstel leidt tot een grotere watercapaciteit en tragere afvoer, waardoor het grondwater sneller en beter wordt aangevuld. Investeren in meer bossen, moerassen en graslanden horen bij de noodzakelijke maatregelen tegen wateroverlast.
 
Natuur houdt water vast en geeft het in periodes van schaarste vertraagd weer af. Denk aan het natuur­gebied Schulensbroek, waar Demer, ­Gete en Herk samenkomen. Een groot deel van het regenwater afgevoerd vanuit Brabant en Limburg, komt hierlangs. Met het Life Delta-project werkt Natuurpunt aan het herstel van de natuurlijke water­bergende functie en beschermt ons zo tegen natte voeten.
 
Sponge cities
 
Het is daarnaast cruciaal om van onze steden en dorpen opnieuw sponzen te maken. China zet volop in op zulke ‘sponge cities’.
 
Een sponsstad is zo ingericht dat het regen­water maximaal wordt opgevangen om overstromingen te verminderen en de hoeveelheid beschikbaar water te verhogen. Het opgevangen water wordt op wijkniveau gebruikt voor irrigatie van tuinen en het huishouden. Door overbodige verharding te vervangen door wetlands, groene ­daken en regentuinengeven de Chinezen regenwater weer een centrale plaats in hun leven. Het water werkt nu voor de stad en haar inwoners in plaats van ertegen.
 
Miljoenenboetes
 
Maatregelen tegen klimaatopwarming en droogte zullen de komende vijf jaar een moedig politiek beleid vragen. Heilige huisjes zoals ­gespreid wonen, zorgeloos grond­water oppompen en voortuinen verharden, moeten sneuvelen als we een plek op het Europese strafbankje nog willen afwenden. Als we onze waterhuishouding niet tijdig op orde krijgen, dreigen miljoenenboetes.
 
Er is geen tijd meer voor compromissen. Daarom zal Vlaanderen een moedig en ambitieus stappenplan moeten uitwerken. Er is ook veel meer financiële slagkracht nodig, ­zeker voor maatregelen die goed zijn voor de waterkwaliteit en -kwantiteit, en dus voor zowel maatschappij als natuur.
 
Water moet opnieuw ­erkend worden als een sturend element in alle ruimtelijke processen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat de kruik zo lang te water gaat tot ze barst óf uitdroogt.
 

ROBIN VERACHTERT

Wie? Beleidsmedewerker water en ­klimaat Natuurpunt.

Wat? Als we geen maatregelen nemen, barst Vlaanderen weldra door de droogte.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Natuurpunt jouw gemeente helpen?