U bent hier

Communicatie-advies autodelen: informeer gericht je inwoners

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Autodelen is een essentiële schakel in het Vlaams principe van basisbereikbaarheid. Het is een vervoersmiddel op maat en een volwaardig, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien biedt het grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost (tot 3.000€ / jaar) voor het gebruik van een wagen. Wat eerder een voornamelijk stedelijk fenomeen was, breidt nu gestaag uit naar minder verstedelijkte gebieden, mede door de opkomst van verschillende nieuwe autodeelspelers. Om bewoners te informeren over de voordelen en alle mogelijkheden, adviseert Autodelen.net lokale overheden bij hun gerichte communicatieacties en hun communicatieplan.  
 
Projectinhoud en -verloop
 • De lokale overheid tekent in op het aanbod
 • De gemeente ontvangt ter voorbereiding van het kennismakingsoverleg:
  • Een basis communicatieplan met de minimaal te nemen communicatieacties en verwijzingen naar voorbeeldteksten
  • Een toolkit met voorbeeldmateriaal (uit andere steden en gemeenten) ter inspiratie
 • Kennismakingsoverleg waarbij volgende zaken op de agenda staan:
  • Introductie in het aanbod van autodelen (indien nodig)
  • Bespreken van de  actuele autodeelsituatie in de gemeente (Welke acties heeft gemeente reeds ondernomen? wat staat er nog op de planning?) 
  • Toelichten van de basisprincipes in autodeelcommunicatie (op basis van het basiscommunicatieplan)
  • Inspiratie rond mogelijke communicatie-acties (aan de hand van de toolkit met voorbeeldmateriaal) 
  • Verwachtingen afstemmen, budget bespreken en planning van het advies maken
 • De gemeente definieert na afloop van het kennismakingsoverleg één (of meerdere) acties (bijv. uit het ‘actieplan gedeelde mobiliteit’) waarbij Autodelen.net advies geeft over de communicatie naar de burger. Mogelijke acties (niet exhaustief): 
  • Storytelling met ambassadeurs
  • Uitwerken communicatie voor kantelmomenten
  • Testritten met e-wagens
  • Particulier delen in de kijker zetten
  • Testimonials/ testrijders
  • Acties ism partners naar bepaalde doelgroepen
  • In de kijker zetten prijscalculator
  • Promoten infosessie, infomarkt of autodeelsalon
  • Persmoment / kick-off
  • ...
 • Autodelen.net bereidt op basis van deze eerste input van de gemeente een eerste inhoudelijk overleg voor.
 • Op de agenda van dit eerste inhoudelijke overleg staan:
  • Overlopen status basis communicatieplan (de gemeente doet het nodige ‘huiswerk’ en geeft eventuele knelpunten aan om dit plan te kunnen uitvoeren)
  • Brainstorm per gekozen uit te werken actie met de gemeentelijke verantwoordelijke van de autodeelacties, minstens één persoon van de gemeentelijke communicatiedienst en Autodelen.net.
 • Autodelen.net bezorgt de gemeente een ruw plan van aanpak per uitgekozen actie als eindproduct van het eerste inhoudelijke overleg en geeft doorlopend advies (feedback op ontwikkelde materialen en teksten, tips obv vorige ervaringen…) bij de ontwikkeling van de communicatieacties en -materiaal. 
 • Gedurende het project wordt nog één fysiek of digitaal contactmoment georganiseerd om de voortgang van de gekozen actie(s) te bespreken, of om te overleggen/brainstormen over de aanpak van nieuwe acties. 
 • Inbegrepen in het advies:
  • Autodelen.net engageert zich om geïnteresseerde burgers die zich als vrijwilliger of ambassadeur voor autodelen willen inzetten via de reguliere vrijwilligerswerking te ondersteunen en op te leiden. Deze personen zijn een belangrijke schakel in het inspireren, informeren en activeren van de bevolking.
  • Autodelen.net voorziet een spreker bij twee infomomenten over autodelen in de gemeente of stad.
  • Autodelen.net onderhoudt de nodige contacten met de autodeelaanbieders indien gewenst. Ook het bezorgen van de contactgegevens is mogelijk. 
  • Autodelen.net levert advies bij de communicatieaanpak voor de acties rond autodelen.
  • Drie overleggen (één kennismakingsoverleg en twee inhoudelijke overleggen), waarvan 2 digitaal en 1 fysiek overleg. 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 

 • de uitvoering (en de budgetering) van de acties 
 • het (laten) opmaken van communicatiemateriaal, het organiseren van infosessies en het regelen van accommodatie en logistiek voor die infomomenten, het communiceren via de eigen kanalen, verspreiden van de behoeftepeilingen, …
 

Voorwaarden tot samenwerking

Om de voordelen van autodelen te maximaliseren is een planmatige en doortastende aanpak vanuit de gemeente of stad essentieel. Autodelen kan lokaal enkel succesvol zijn door werk te maken van een goed beleidsmatig kader, in te zetten op het verruimen van het aanbod en het stimuleren van de vraag naar autodelen. Daarom begeleidt Autodelen.net enkel gemeenten die op elk van deze drie facetten willen inzetten of dat in het verleden reeds gedaan hebben. Concreet speelt bovenstaande ondersteuning rond communicatie-acties voor autodelen in op het stimuleren van de vraag. Autodelen.net verwacht dat een gemeente of stad ook werk maakt van een goed kader (bv. door een autodeelactieplan te implementeren) en het aanbod verruimt (bv. door deelwagens in te zetten voor dienstverplaatsingen of de opstart van een particulier autodeelsysteem faciliteert). 

Alvorens er tot een samenwerking wordt overgegaan, vraagt Autodelen.net de geïnteresseerde gemeente om een korte vragenlijst in te vullen waarin gepeild wordt naar het engagement inzake autodelen. Indien de lokale overheid de nodige budgetten en engagementen kan vrijmaken, vindt een verkennend gesprek plaats waaruit duidelijk wordt welke acties de gemeente reeds heeft ondernomen, welke ambities ze koestert en op welke aspecten Autodelen.net ondersteuning kan bieden. Op basis van dit gesprek maakt Autodelen.net een offerte op voor een begeleiding op maat.

 
Prijs 
€3.500 voor het communicatieadvies bij de basiscommunicatie over autodelen en de uitwerking van 1 of meerdere acties (afhankelijk van de grootte van de actie).  We streven graag naar advies op maat van de stad/gemeente in kwestie en bespreken de inhoud van de begeleiding op het kennismakingsoverleg. 
Autodelen.net is niet BTW-plichtig
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contact 
​09 396 70 50