U bent hier

Oproep buurten op den buiten. Indienen voor 5 maart.

Doelstelling

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of landelijke buurt verbeteren en om projecten die de contacten bevorderen tussen bewoners. De KBS en de VLM willen vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. Ook lokale besturen kunnen een aanvraag indienen.

“Buurten op den Buiten” richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Enkel gemeenten die aangeduid zijn als
plattelandsgebieden komen in aanmerking (= enkel de donkergroen ingekleurde gemeenten op kaart hieronder van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO III)
 

Bron van de kaart: RSV, SPRE, bewerkingen SVR en VLM. Zie ook p. 15 van volgend rapport voor een grotere versie van de kaart:
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Platteland/PDPOIII/Reglemenent%20subsidieaanvraag%20PDPOIII.pdf


Aard van de projecten

Een heel brede waaier van projecten komt in aanmerking:

 • Stimuleren van het gemeenschapsleven in de buurt of dorp (samen dingen doen);
 • Solidariteit tussen bewoners bevorderen (onderlinge hulp, uitwisseling van diensten…);
 • Contacten tussen bewoners bevorderen (buurtkrant, website, buurtlokaal, …);
 • Opzetten van culturele en recreatieve activiteiten, het bewaren of opnieuw activeren van cultuur-historische evenementen;
 • Aangenamer maken van de leefomgeving (onderhoud klein erfgoed en landschapselementen, kleinschalige natuur- en klimaatprojecten, kleine wildernissen, tiny forests,... ).
 • De (her)aanleg van publieke ruimtes (gemeenschapstuinen, speelterreinen, ontmoetingsruimtes, groene rustplekken, …);
 • Versterken van draagvlak voor landschaps- en natuurherstel door community building.

Doelpubliek

Projecten kunnen worden ingediend door:

 • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen zoals een burengroep, buurtcomité, …);
 • Lokale organisaties en verenigingen (buurthuizen, sociaal-culturele verenigingen, natuurverenigingen, …) die een activiteit ontwikkelen samen met bewoners en waarbij de activiteit niet beperkt blijft tot de leden van de vereniging;
 • Lokale besturen, zorginstellingen, … die samen met buurtbewoners een dynamiek op gang willen brengen en samen concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project (i.e. bij de uitwerking van het idee) actiefbetrokken worden.

Timing

 • Datum lancering oproep: 14/01/2020
 • Uiterste datum indiening dossiers: 04/03/2020
 • Datum bekendmaking: 15/06/2020


Alle verdere info en indienen aanvraag

Buurten op den buiten