U bent hier

Toekomstbestendig gebouw - hulp bij aanbesteding ontwerp

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Een toekomstbestendig en regeneratief gebouw is aanpasbaar, gezond en veerkrachtig. Regeneratief bouwen gaat verder dan duurzaam bouwen. Het slaat op meer dan de inperking van de negatieve impact en creëert een positieve impact op de aarde, de maatschappij en de gezondheid en het welzijn van de mens. De natuur is hierbij het uitgangspunt om de problemen op te lossen waar onze samenleving mee kampt. 

Door grondstoffen en materialen slimmer te gebruiken, respecteren we de draagkracht van de planeet. Het gros van de conventionele bouwmaterialen, zoals beton en cement, vreet aan de planetaire grenzen. Materialen uit een hernieuwbare of biologische oorsprong hebben een stapje voor. Grondstoffen als hout, kurk, leem, schelpen of gras zijn quasi onuitputbaar. De natuur zorgt voor een continue voorraad. Het gebruik van deze grondstoffen geeft ook een boost aan de lokale economie en tewerkstelling. Gras kan je bijvoorbeeld eenvoudig in de berm om de hoek oogsten.

Een regeneratief gebouw levert een actieve bijdrage aan het herstel van de plek. En nee, daar zijn geen hightech oplossingen voor nodig. Een groendak of een lap verticaal groen versterkt al de omgeving. In een mum verrijkt een gebouw de plaatselijke biodiversiteit, versterkt het de opslag van CO2 en doet het een duit in het zakje op vlak van wateropslagcapaciteit. Het International Living Future Institute definieert zeven criteria voor regeneratieve gebouwen: plaats, water, energie, materialen, gelijkheid, schoonheid, gezondheid en geluk (bron: de Living Building Challenge).

Samen met het gemeentebestuur gaat VIBE aan de slag om die shift te realiseren. Een open blik helpt om alles in een breder perspectief te plaatsen. Onze gebouwen en wijken zijn namelijk deel van een groter geheel. Dat moeten we te allen tijde in het achterhoofd houden. Regeneratief ontwerpen en bouwen houdt rekening met de wisselwerking tussen het gebouw en zijn omgeving.

Een goede projectomschrijving en aanbestedingsprocedure zijn uiterst belangrijk om doordachte ambities op te stellen en een goed ontwerp- of bouwteam te selecteren. Welke criteria neem je daarin mee, wat zijn haalbare eisen en hoe kan je daarmee circulaire ambities inlossen in een budgetvriendelijk en kwalitatief geheel? Voor een gemeente is dit een cruciale fase. VIBE helpt bij de opstelling van de krijtlijnen, het programma van eisen, de ambitie op vlak van een toekomstbestendig en regeneratief gebouwontwerp en de selectie- en gunningscriteria. 

 

Projectinhoud en -verloop (stappen, timing, verwachte output):

Binnen dit project biedt VIBE begeleiding bij de opstelling van projectomschrijvingen en de uitvoering van aanbestedingsprocedures voor regeneratieve bouwprojecten. Dat gebeurt via verschillende werksessies en deelname aan de selectie van het ontwerp- of bouwteam. De timing zal in onderling overleg vastgelegd worden op basis van de geplande aanbestedingsprocedure.

Stap 0: Intakegesprek 

 • Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever

 • Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen

 • Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever

 • Afspreken van het aantal werksessies en bespreken van de verwachtingen en concrete inhoudelijke invulling (standaard zijn vier werksessies en deelname aan de jury voorzien)

Stap 1: Analyse van het project en de context

 • Om tot een geslaagd project te komen is een goede analyse onontbeerlijk. Daarbij is het belangrijk het project te bekijken zowel op gebouwniveau als in een ruimere context. Wat zijn de mogelijkheden van dit bouwproject en hoe past het binnen de ruimere visie van de gemeente? Door een stap terug te zetten en met een open blik uit te zoomen, kunnen nieuwe inzichten vorm krijgen en toegepast worden op het concrete project. 

 • VIBE helpt de gemeente om de kwaliteiten, knelpunten, kansen en bedreigingen op een heldere en gestructureerde manier in kaart te brengen

 • Tijdens deze eerste werksessie toetsen we de kennis van de deelnemers en geven we een introductie tot regeneratief bouwen. Op deze manier vertrekt iedereen vanuit dezelfde achtergrond

 • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien

Stap 2: Ambitie op vlak van regeneratief bouwen

 • Samen met de werkgroep onderzoekt VIBE wat de ambitie van de gemeente is op het vlak van ruimtegebruik en natuurlijke habitat, hergebruik en verbruik van water, energieverbruik en hernieuwbare energie, welzijn en geluk van de mens, hergebruik en urban mining, duurzaam materiaalgebruik, veranderingsgericht bouwen, integratie van natuur, toegankelijkheid en sociale inclusie.

 • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien wanneer de standaard ambities van het voorgestelde traject gevolgd worden. Indien de ambities op maat aangepast moeten worden, wordt een extra werksessie voorzien.

Stap 3: Projectomschrijving

 • Op basis van de analyse en ambities worden de projectomschrijving, het programma van eisen en de krijtlijnen voor de selectie- of aanbestedingsprocedure opgesteld. Daarbij wordt bekeken hoe en welke aspecten van toekomstbestendig en regeneratief bouwen maximaal gefaciliteerd kunnen worden

 • VIBE begeleidt de gemeente bij het opstellen van de projectomschrijving, het programma van eisen en de krijtlijnen van de procedure

 • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien

Stap 4: Selectie- en gunningscriteria

 • Op basis van de analyse en de ambitie worden de selectie- en gunningscriteria voor het project vastgelegd en wordt bepaald welke hulpmiddelen ingezet worden om het voldoen aan die criteria te meten en af te dwingen

 • VIBE begeleidt de gemeente bij het opstellen van de criteria m.b.t. toekomstbestendig en regeneratief bouwen

 • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien

Stap 5: Jury

 • Een inhoudelijk expert van VIBE neemt deel aan de jury als externe expert

Stap 6: Nazorg

 • Tot een maand na de jury kan VIBE tot vier uur nazorg leveren

Stap 7: Evaluatie (optioneel)

 • Tijdens het ontwerp- en bouwproces wordt het project geëvalueerd zodat de vooropgestelde ambities behaald worden. Het ontwerp- of bouwteam zal de nodige documenten voorleggen om de evaluatie te kunnen uitvoeren. De gemeente zal zelf de evaluatie uitvoeren, met begeleiding van VIBE.

 • De evaluatie is enkel mogelijk als dit ook zo werd opgenomen in het bestek en afspraken met ontwerp- en/of bouwteam.

 • VIBE begeleidt de gemeente bij de tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie van het project.

 • Voor de tussentijdse evaluatie worden 4 adviesmomenten voorzien: voorontwerp, definitief ontwerp, aanbesteding, voorlopige oplevering. Per evaluatiemoment kan de gemeente advies van VIBE inroepen. Per evaluatiemoment kan het advies variëren van een volledig nazicht door VIBE tot een adviesmoment met een gericht aantal vragen. 

 • De eindevaluatie gebeurt bij de definitieve oplevering en hiervoor kan de gemeente ook advies van VIBE inroepen.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor (rol, inspanningen gemeente)

 • De praktische organisatie van de werksessies en de jury

 • De opmaak van een analyse- en ambitienota

 • Het schrijven van de bestektekst

 • Het aanstellen van een ontwerp- of bouwteam

 • Het uitvoeren van de evaluatie en de communicatie met het ontwerp- of bouwteam in functie van de nodige bewijslast tijdens de evaluatie (optioneel).

Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)

 • Stap 0 t.e.m. 6: 10.920 euro

 • Extra werksessie ambitie op maat: 1.560 euro

 • Optioneel, stap 7, volledig nazicht bewijsdocumenten, per sessie: 1.170 euro

 • Optioneel, stap 7, advies met gerichte vragen, per sessie: 585 euro

 • Verplaatsingsonkosten (zoals aankoop treintickets) zijn niet inbegrepen

Contactpersoon en gegevens (graag ook foto)

Heb je interesse om een toekomstbestendig en regeneratief gebouw te realiseren in jouw gemeente, neem dan contact op met Yara Helsen, info@vibe.be. Zij helpt je graag op weg in het aanbod.