U bent hier

Bomen en bossen aanplanten: een oplossing op maat van jouw gemeente

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Annelies Loos
+32 (0)9 278 65 66
BOS+ heeft een zeer ruime expertise wat bosuitbreiding betreft: van individuele
bomen over Wonderwoudjes tot klassieke, inheemse bossen. Hieraan kan je als
gemeente de gewenste invulling geven, zoals geboortebossen, vredesbossen, CO 2 -
bossen, speelbossen, ... Met een team vol enthousiaste medewerkers zorgen we voor
de nodige technische, administratieve en communicatieve dienstverlening.
 
Als lid van de bosalliantie heeft BOS+ bovendien de taak om lokale overheden te
ondersteunen bij hun bijdrage aan het bosuitbreidingsplan “Meer bos in
Vlaanderen!” van de Vlaamse overheid. Hierin werd de doelstelling geformuleerd om
4 000 hectare extra bos te verwezenlijken in de periode 2020–2024. Er wordt voor 750
hectare gerekend op de lokale besturen. In het kader van dit overheidsplan biedt
BOS+ verschillende gratis ondersteuningsmogelijkheden aan:
 
1. Zoektocht naar gronden om te bebossen
Bij de zoektocht naar grond om te bebossen wordt eerst gekeken naar gemeentelijke
eigendommen, waar ‘quick wins’ geboekt kunnen worden. Soms zullen echter gronden
moeten worden aangekocht. BOS+ kan dan via de opmaak van een bospotentiekaart
gebieden lokaliseren waar bebossing het meest wenselijk is. We screenen hierbij het
ganse grondgebied, rekening houdend met de ruimtelijke bestemmingen en juridische
randvoorwaarden. Samen met jullie expertise over het grondgebied, kunnen we zo tot
specifieke zones of percelen komen waar op korte en lange termijn ingezet kan worden
voor bosuitbreiding. BOS+ biedt gratis ondersteuning voor het aanschrijven van eigenaars,
lokale notariaten en vastgoedkantoren om tot verwervingen van gronden te komen.
 
2. Vergunningsaanvragen
De ruimtelijke bestemming en beschermingsstatuten van een perceel bepalen of je kan
bebossen. Op landbouwgrond kan jouw gemeente zelf de vergunning verlenen, maar in
sommige gevallen is het verboden om de aanwezige natuur te wijzigen. Bovendien kan
een terrein vallen onder een speciale beschermingszone, erfgoedgebied of het Vlaams
ecologisch netwerk. Er zijn dan specifieke vergunningen en adviezen van de Vlaamse
overheid nodig. Heeft jouw gemeente één of enkele concrete percelen die in aanmerking
komen voor bebossing? BOS+ heeft veel ervaring met het identificeren van de juridische
randvoorwaarden en assisteert bij het doorlopen van de nodige administratieve
procedures.
 
3. Subsidieaanvragen
De Vlaamse overheid voorziet heel wat subsidies waarmee ze lokale besturen stimuleren
om hun bosareaal te vergroten. Voor de aankoop van gronden met het oog op bebossing
kun je een tegemoetkoming van 75% van het aankoopbedrag krijgen – met een plafond
van € 50 000/ha. Bijkomend kunnen bebossingssubsidies met financiële steun voor de
terreinvoorbereiding, de aankoop van plantsoen en wildbescherming, en de aanplant van
het bos oplopen tot € 5400/ha. Bij deze subsidieaanvragen is een vakkundige
omschrijving van je beoogde bosuitbreiding onontbeerlijk (aanplantingsplan, startbeheer,
…). BOS+ ondersteunt je gemeente bij het uitschrijven en aanvragen van deze subsidies.
 
4. Extra financiële ondersteuning met het Bosfonds
Wil uw gemeente een concreet perceel van minstens 0,5 ha bebossen? BOS+ biedt extra
financiële ondersteuning uit het Bosfonds, die bovendien cumulatief is met de subsidies
van de Vlaamse overheid. In het Bosfonds verzamelen financiële middelen afkomstig van
sponsorende bedrijven en donateurs. De financiële steun kan oplopen tot € 7 000/ha, met
een minimumbedrag van € 5.650/ha. Het kan ingezet worden voor de aankoop van het
plantgoed, wildbescherming en voor terreinvoorbereidingen. Houd er rekening mee dat
sommige sponsors een feestelijke aanplantactie wensen. BOS+ begeleidt deze acties en
draagt daarbij zorg voor de ecologische draagkracht van het terrein.
 
5. Opmaak inrichtingsvisie en bebossingsplan
Eenmaal je weet waar je bos kan komen en welke functies het zal vervullen (recreatie,
biodiversiteit, houtproductie, …), kan je bepalen hoe het eruit zal zien. Daarvoor is een
aanplantingsplan nodig, dat een detailbeeld van de bebossing geeft. Het plan is
daarenboven noodzakelijk bij het aanvragen van de aankoop- en bebossingssubsidies. Bij
de opmaak ervan is kennis van de plaatselijke bodem en de omgevingsfactoren bepalend
voor de soortenkeuze. Met de nodig vakkennis zet BOS+ de juiste boom op de juiste plaats
en stemt ze samen met de gemeente het beheer, de gewenste inrichting en de
aanplanting af.
 
6. Opvragen offertes & bestellen plantgoed
Voor de aanplant van een bos is de terreinvoorbereiding essentieel. Maaien, frezen,
ploegen en plantgaten boren zijn werkzaamheden die op het juiste tijdstip moeten
plaatsvinden. In bepaalde gevallen is het ook nodig om wildbescherming aan te brengen.
Het is bovendien belangrijk dat het plantgoed dat je besteld van aanbevolen herkomst is.
Door jarenlange ervaring heeft BOS+ een groot netwerk van leveranciers en aannemers.
Wij vragen de nodige offertes aan en helpen om het beste en meest streekeigen
plantgoed voor jouw project te vinden.
 
7. Organisatie van de aanplanting
De aanplanting van een bos is de climax van alle geleverde inspanningen en kan met heel
wat randanimatie worden ingekleurd. Door het brede publiek en het middenveld erbij te
betrekken maak je er iets leuks van. Ook om extra draagvlak te creëren biedt een
plantactie een grote meerwaarde. BOS+ is geroutineerd in het organiseren van
plantacties. We zorgen voor het nodige materiaal, begeleiding bij het planten en iets
lekkers. Achteraf verzekeren we dat alles goed werd aangeplant.
 
Bovenstaande aspecten kan BOS+ gratis aan uw gemeente aanbieden. Zo willen we
gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanplant van bomen en bossen.
Daarnaast heeft BOS+ enkele andere trajecten voor gemeenten, zoals ondersteuning
voor de opmaak van natuurbeheerplannen en het traject Wonderwoudjes. Maar
BOS+ biedt ook dienstverleningen op maat, op vlak van participatie, communicatie, …
Als er bomen (al dan niet in bosverband) bij betrokken zijn, dan kunnen wij u wellicht
helpen. We horen graag de lokale noden en mogelijkheden binnen de gemeente en
stellen op basis daarvan een pakket op maat samen. Contacteer ons voor meer info,
en neem ons zeker ook op in uw adressenlijst voor aanbestedingen rond deze
thema’s.
 
Heb je grond ter beschikking die bebost mag worden? Of heb je vragen hoe je
werk kan maken van een bosrijkere omgeving in jouw gemeente? Neem contact
op met annelies.loos@bosplus.be of lauren.maes@bosplus.be voor een aanpak op maat!