U bent hier

Bomen en bossen aanplanten: een oplossing op maat van jouw gemeente

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Natuur en bos
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Kristien Ooms
09 264 90 50
BOS+ heeft een zeer ruime expertise wat betreft bosuitbreiding. Dit kan gaan individuele bomen, over Wonderwoudjes, tot de ‘klassieke’ bossen. Hieraan kan je als gemeente de gewenste invulling geven als  geboortebossen, vredesbossen, CO2-bossen, speelbossen, … Daarnaast begeleiden we participatieve trajecten met omwonenden, scholen, jeugdbewegingen, … om een gepaste invulling te geven aan de geselecteerde zone en verzorgen we publieke plantacties. Dit alles zorgt voor een lokale sociale cohesie en bevordert het daagvlak van de inwoners inzake de geplande vergroening.  Naast deze eerder communicatieve aspecten kunnen wij ook alle technische aspecten behartigen. Wij bieden begeleiding bij de zoektocht naar en aankoop van geschikte gronden voor bosuitbreiding. Daarnaast maken we boomsoortenkeuzes, aanplantingsplannen, zorgen we voor terreinvoorbereiding en bieden we ondersteuning bij subsidiedossiers.
 
Projectinhoud en –verloop
BOS+ heeft verschillende concepten uitgewerkt om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen  ondersteunen bij de aanplant van bomen en bossen. Liever doen we echter niet mee aan het hokjes-denken. We horen graag de lokale noden en mogelijkheden binnen de gemeente en stellen op basis daarvan een aanbod op maat op. Hieronder kan je echter al een korte intro vinden van de verschillende opties, zodat je op basis daarvan jouw pakket op maat kan samenstellen. Met deze mogelijkheden trachten we de gemeenten een ondersteuning te bieden inzake de invulling van de groennorm op het grondgebied.
 
Heb je grond ter beschikking die mag en kan bebost worden? Of heb je vragen hoe je werk kan maken van een bosrijkere omgeving in jouw gemeente? Neem dan contact op met BOS+ .

GROENNORM

 • Woongroen is groen dat vooral een esthetische functie heeft en dat mee het karakter van een woonomgeving bepaalt. Het kan diverse vormen aannemen: van gemeenschappelijke voortuinstroken tot een beeldbepalende solitaire boom op een klein plantsoen.
 • Buurtgroen heeft een sociaal-recreatieve functie. Het zijn de groene ruimten waar mensen elkaar ontmoeten of de hond uitlaten, waar ouders komen met kinderen, waar kinderen kunnen spelen. De klemtoon ligt er op rustige, stille recreatie.
 • Wijkgroen zou iedereen moeten vinden op minder dan 800 meter van zijn woonplaats. De grotere oppervlakte biedt op zich mogelijkheden tot een meer gevarieerde functie-invulling. Hoe gevarieerder de functies, hoe groter de bevolkingsgroep die zich richt naar dat groen.
 • Stadsdeelgroen is beschikbaar binnen de 1600 meter. Zijn het geen parken maar bijvoorbeeld bossen of natuurgebieden, dan zijn ze minimaal 30 ha groot. Zijn het parken, dan is een minimale oppervlakte van 10 ha voldoende omdat parken ontworpen en ingericht zijn om op die kleinere oppervlakte op een meer intensieve wijze functies te vervullen. Zo kunnen parken een hogere recreatiedruk aan dan bossen en natuurgebieden.
 • Stadsgroen is bedoeld voor elke inwoner van de stad of gemeente. Stadsgroen vindt iedereen binnen de 3200 meter en is minstens 60 ha groot.
 • Stadsbossen situeren zich bij voorkeur binnen de 5 kilometer van de stad en zijn optimaal gezien meer dan 200 ha groot.
 
Een overzicht van de verschillende mogelijkheden

1. Gepersonaliseerde bomen

Toon je inwoners of medewerkers dat je bossen belangrijk vindt. Schenk hen een boom op korte termijn en een leefbare toekomst op lange termijn. Hoe? Je hoeft zelf geen schop in de aarde te steken, dat doen wij voor jou. 

Aan elke boom hangen we een label met de naam en boodschap voor jouw relatie. Van elke boom krijg je een beeld. Perfect als relatiegeschenk, eindejaarscadeau of gewoon om de belangrijkheid van bomen voor de mensen in de kijker te zetten.

We kunnen dit aanbieden voor:

 • 20 euro of 12 euro vanaf 5 stuks voor particulieren
 • 10 euro (excl. btw) voor bedrijven (>5 stuks) 
   
 
Bomen zorgen niet alleen voor zuurstof, ze filteren ook fijnstof uit de lucht en zijn superleuk om in te spelen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat België niet in ademnood komt*. Want aan bomen denken is vooruit denken, aan de toekomst denken. 
 
*Wist je dat er 562 m² bos nodig is om jaarlijks alleen al de adem van één volwassene te verwerken? Dat is een bosje van drie tennisvelden groot.
 
2. Wonderwoudjes
We werken samen met de gemeente en lokale actoren de plannen uit voor de aanleg van een Wonderwoudje. Hiervoor wordt er in eerste instantie op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Deze moet minstens 200m² groot zijn (en minimaal 4 m breed) en kan bijvoorbeeld deel uitmaken van
 • ​​een publiek park;
 • een bestaande speelzone;
 • een – te vergroenen – speelplaats
 • gemeenschappelijke gronden van een wijk;
 • private gronden van particulieren of bedrijven, al dan niet tijdelijk in te richten als Wonderwoudje.​
   

De opmaak van het plan verloopt op een participatieve manier waarbij we d.m.v. workshops proberen om de latere gebruikers en beheerders intensief te betrekken, en hun (realistische) wensen en randvoorwaarden te integreren in het plan. 
 
Het plan van aanpak zal bestaan uit een inrichtingsschets waarop de verschillende vegetaties en ev. recreatieve infrastructuur of landmarks aangeduid worden. Per vegetatietype wordt een voorstel van de aan te planten soorten en het te voeren beheer geformuleerd. Hierbij wordt er vooral gekeken naar inheemse soorten en autochtoon plantsoen, en een grote variatie aan soorten die ook in hoogte verschillen zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de driedimensionale ruimte. Het plan bevat ten slotte ook een voorstel van timing. 
 
Na het opmaken van het plan en de goedkeuring ervan door de gemeente, wordt de volgende stap gerealiseerd: de realisatie van het Wonderwoudje zelf. BOS+ draagt bij tot de communicatie, de terreinvoorbereiding, de aankoop en aanplant van het plantgoed eveneens voorzien binnen dit project. Bij de aanplanting zorgen we voor participatie van omwonenden, kinderen van de nabijgelegen school, jeugdbewegingen, geïnteresseerde burgers, enz… Op deze manier worden ze niet alleen nauw betrokken bij de inrichtingsvisie maar ook bij uiteindelijke realisatie, en wordt het dus ‘hun’ Wonderwoudje. 
 
Meer details over deze Wonderwoudjes kan je hier terugvinden. 
 
3. Voedselbossen
Velt en BOS+ slaan de handen in elkaar om samen met de gemeenten de plannen uit te werken voor de aanleg van een voedselbos. Hiervoor wordt er in eerste instantie op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Deze moet minstens 500m² groot zijn en kan bijvoorbeeld deel uitmaken van
 • een publiek park;
 • gemeenschappelijke gronden van een wijk;
 • een groter bosgebied;
 • private gronden van particulieren of bedrijven;
 • een bestaande speelzone;
 • een – te vergroenen – speelplaats;
 
Naast de sterke verwevenheid van landbouw en natuur  vloeien de verschillende functies er spontaan in elkaar over om zo een bruisende plek in de gemeente te creëren: productie van gezond en lokaal voedsel, een sociale ruimte voor ontspanning en ontmoeting, educatieve inspiratie voor kinderen, koolstof die wordt vastgelegd dankzij de bomen die ook voor verkoeling zorgen. 
 
 
 
De opmaak van het plan verloopt bij voorkeur op een participatieve manier waarbij we d.m.v. workshops proberen om de latere gebruikers en beheerders intensief te betrekken, en hun (realistische) wensen en randvoorwaarden te integreren in het plan. Hiervoor zetten we in op een participatief traject met omwonenden, kinderen van de nabijgelegen school, jeugdbewegingen, geïnteresseerde burgers, verenigingen, enz. Op deze manier worden ze niet alleen nauw betrokken bij de inrichtingsvisie maar ook bij de uiteindelijke realisatie, en wordt het dus ‘hun’ voedselbos. Samen met de gemeente zal vooraf het gewenste participatieniveau bepaald worden. Op basis hiervan wordt een traject op maat opgemaakt.
 
Meer details over deze Voedselbossen kan je hier terugvinden. 
 
4. Ondersteuning voor Agroforestry
Ook wat betreft agroforestry (combinatie van bomen met landbouw ((pluim)vee- of akkerteelt) en korteomloophout (productie van energiehout), heeft BOS+ heel wat expertise in huis en zorgen wij voor begeleiding op maat.
 
In 2011 besloten enkele organisaties om samen te gaan werken rond het thema agroforestry. Het consortium agroforestry was geboren. Na vele contacten met landbouwers, twee doctoraten en meerdere binnen- en buitenlandse excursies verder en na heel wat projecten, is de kennis en ervaring met deze landgebruiksvorm in Vlaanderen aanzienlijk toegenomen.
 
 
Dankzij intensief overleg met beleidsverantwoordelijken zijn ook de meeste juridische knelpunten weggenomen. In een recent artikel in de bosrevue werd ook mooi aangetoond dat de voordelen van agroforestry ook echt op het terrein worden waargenomen. Deze voordelen en het feit dat er een subsidie beschikbaar is die 80% van de kosten dekt, maakt dat het -op de langetermijn- ook financieel interessant is om agroforestry te implementeren op landbouwbedrijven. Een weldoordacht aanpak op maat is een absolute voorwaarde. 
 
Voor alle aspecten van agroforestry (juridische voorwaarden, subsidie, boomsoortenkeuze, aanplantingsplan, beheer van de bomen) kan je terecht bij BOS+.
 
Voor meer informatie, contacteer sander.vandaele@bosplus.be
 
5. Een bos aanleggen, hoe begin je daar aan?
We bieden technische en financiële ondersteuning voor de aanleg van een ‘klassiek’ bos. Dat werkt als volgt: wij zoeken bedrijven die een bos willen sponsoren. Met dat sponsorgeld stappen wij naar grondeigenaars met de vraag of het bedrijf zijn naam mag verbinden aan een bosplantactie op zijn/haar terrein. Uiteraard gebeurt alles in samenspraak en overleg.
 
Op die manier kan u extra financiële ondersteuning krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Daarnaast kunnen wij u ook helpen met de nodige vergunningen, adviezen, boomsoortenkeuze, terreinvoorbereidende werken,...
 
 
Hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet zomaar elk bebossingsinitiatief financieel steunen. Daarom hebben we onze "Spelregels" ontwikkeld.  Voor alle voorwaarden: neem contact op.
 
ALGEMEEN:
 • Reeds uitgevoerde werken komen helaas niet meer in aanmerking voor extra sponsoring.
 • De eigenaar moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen. Niet vergunde aanplantingen of beheermaatregelen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
 • Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein. Eigenaars die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden en koppelt terug met de eigenaar zodat deze op de hoogte is van de plannen en er zijn toestemming kan aan verlenen.
 • Compenserende bebossingen voor een ontbossing elders komen niet in aanmerking.

6. CO2-compensatie – Treecological

 

Hoe het werkt:
Met onze calculator kan je heel eenvoudig jouw CO2-uitstoot berekenen en compenseren.