U bent hier

Blauw en groen - Strategie van de twee netwerken

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Situering
Om de steeds schaarsere open ruimte te vrijwaren en het openbaar vervoer te stimuleren is het van belang stads- en dorpskernen te verdichten of versterken rond de knooppunten van openbaar vervoer. We zullen daarnaast ruimte moeten maken voor groen en water in en rond de kernen om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen en de open ruimte te versterken. Ingebuisde beken moeten terug opengelegd worden zodat er meer ruimte is voor water tijdens de steeds nattere winters, groene ruimten moeten terug verbonden worden zodat het stedelijk hitte-eiland effect wordt getemperd. Tot slot is het groenblauwe netwerk de ideale onderlegger voor een wandel- en fietsnetwerk en recreatie.
VIBE helpt de gemeente bij het uitwerken van een geïntegreerde visie voor een bepaalde kern of wijk met het water- en openbaar vervoersnetwerk als sturende dragers voor de ruimtelijke structuur. 
 
Tijdens dit interactieve traject zet VIBE de gemeente aan het denken, via co-creatie met een werkgroep die bestaat uit verschillende gemeentelijke ambtenaren en schepenen (omgeving, duurzaamheid, wonen…) en eventueel ook afgevaardigden van de gecoro, de milieuraad,… 
 
Projectinhoud en -verloop
 
Intakegesprek 
 • opstellen van een plan van aanpak
 • afbakening van het studiegebied: op welke kern, wijk of case wenst de gemeente te focussen? 
 • oplijsten van mogelijke stakeholders
 • sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen
 • opvragen van alle bestaande plannen (adaptatieplannen, ruimtelijke structuurplannen, mobiliteitsplannen,...) 
 
Werksessie 1 - Analyse van de bestaande netwerken in het geselecteerde gebied
VIBE helpt de gemeente om de verschillende netwerken en de samenhang ervan duidelijk in kaart te brengen, met alle sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. 
 • waternetwerk: waterlopen, waterkwaliteit, inbuizingen, ruimte voor water
 • groennetwerk: parken en tuinen
 • verkeersnetwerk: openbaar vervoer netwerk, fietsnetwerk, kader vervoersregio en provincie
 • gevolgen van de klimaatverandering op het gebied (hiervoor wordt vertrokken van het bestaande adaptatieplan)
 
Werksessie 2 - Visievorming netwerken
VIBE helpt de gemeente bij de visieontwikkeling voor het versterken van enerzijds het groenblauw netwerk en anderzijds de kernen rond de knooppunten van openbaar vervoer.
 
Hoe kunnen we het groenblauw netwerk herstellen en versterken? 
 • Waar kunnen beken terug opengelegd worden? Waar kan er extra ruimte voor water en/of groen voorzien worden?
 • Welke groengebieden moeten en kunnen met elkaar verbonden worden?
 • Welke assen van langzaam verkeer (wandelen/fietsen) moeten en kunnen versterkt worden?
 • Waar kunnen er natuurvriendelijke oevers, zachte recreatie, stadslandbouw, bufferbekkens, ecologische zwemvijvers… gecreëerd worden?

Hoe kunnen we kernen versterken rond knooppunten van openbaar vervoer?

 • Welke kernen dienen versterkt te worden? Wat zijn de ambities en randvoorwaarden voor deze kernversterking? Hoe kunnen deze kernen versterkt worden op maat van de stad of het dorp? 
 • In de kern gaan we op zoek naar ruimte voor dichter wonen, multifunctioneel en tijdelijk ruimtegebruik 
 
Werksessie 3 - Terugkoppeling met stakeholders
De analyse en visie worden teruggekoppeld met belangrijke stakeholders in de gemeente. Als het gaat bijvoorbeeld gaat over een nieuwe wijk kunnen dit projectontwikkelaars en bewoners van omliggende wijken zijn, Gaat het over een bestaande kern of wijk, is het interessant om de bewoners, verenigingen, organisaties, bedrijven... te betrekken die gelinkt zijn aan strategische locaties.
 
Werksessie 4 - Opmaak ambitienota en stappenplan
Op basis van de eerder opgestelde analyse, visie en de terugkoppeling met de stakeholders maakt VIBE een ambitienota en concreet stappenplan op. 
Het stappenplan bevat volgende elementen: welke acties moet de gemeente opzetten op korte, middellange en lange termijn om de visie en ambitie waar te maken wat betreft, water, groen, kernversterking? Welke plannen moeten er gemaakt worden? Welke bestekken moeten er geschreven worden? Welke werkgroepen moeten er opgestart worden? Wat moet er verder onderzocht worden? Welke info moet er opgevraagd worden?
 
4 u nazorg is inbegrepen in de kostprijs
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • het betrekken van alle relevante gemeentelijke diensten om een geïntegreerde visie mogelijk te maken (deelname aan alle workshops) 
 • de praktische organisatie van de werksessies.
 • opmaak van plannen en kaarten, met ondersteuning van VIBE
 
Richtprijs (excl BTW)
 
10.920 euro
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contactpersoon en gegevens
 
Heb je interesse om een duurzame wijk te realiseren in jouw gemeente, neem dan contact op met Eva Heuts, expert duurzame stedenbouw, eva.heuts@vibe.be. Zij helpt je graag op weg in het aanbod.
 
Foto © Stad Mechelen Joost Joossen.