U bent hier

Bedrijvig voor het klimaat: Pioniersbedrijven realiseren mee de gemeentelijke klimaatambities

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Het traject steunt op een nauwe samenwerking tussen een gemeente en haar bedrijven met professionele ondersteuning. Voor de gemeente betekent dit dat de brug wordt geslagen tussen het klimaatplan en een belangrijke sector/speler (bv. via de dienst Economie of de Economische adviesraad). De deelnemende bedrijven krijgen inzicht in hun CO2-uitstoot en de prioritaire mogelijkheden om deze te reduceren en te compenseren. 

Innoverend is onze ‘collectieve aanpak’ => de gemeente selecteren enkele pioniersbedrijven die (willen) werken rond een nulmeting en de opmaak van een reductieplan. De leerervaring en resultaten blijven niet beperkt tot de afzonderlijke bedrijven, maar worden collectief gedeeld en gecommuniceerd zodat dit ook andere bedrijven uit de gemeente kan motiveren mee op de kar te springen. 

 

‘Bedrijvig voor het klimaat’ biedt een totaalpakket dat:

 • het energieverbruik binnen het bedrijf in kaart brengt; 

 • maatregelen inventariseert om energie te besparen binnen het bedrijf; 

 • mogelijkheden van eigen energieproductie identificeert; 

 • manieren van compenseren van de rest CO2-uitstoot aanreikt; 

 • helpt om onderbouwd te communiceren naar stakeholders over verdere stappen. 

 

Wij staan open voor een diverse groep van kleine, middelgrote en grote bedrijven. De voorkeur gaat niet uit naar grote productie-bedrijven, aangezien zij in kader van verplichte milieuregelgeving sowieso al aan de slag zijn met energie-auditing en het scannen van de impacten van hun activiteiten. Er zijn meerdere criteria - te bespreken met de pilootgemeenten - geschikt die de keuze mee kunnen bepalen, zoals: 

 • Bedrijfsgrootte; 

 • Energie-intensiteit en CO2-impact van de bedrijfsactiviteit; 

 • Voorbeeldfunctie naar andere bedrijven (met zelfde activiteiten); 

 • Publicitair interessant: bv. B2C: bedrijven met groot klantenbestand; 

 • Beschikbaarheid van de gegevens en capaciteit om gegevens te inventariseren 

 

Projectinhoud en -verloop (stappen, timing, verwachte output) 

1) Intakeoverleg. We houden een online intakegesprek met de gemeente en concretiseren samen het werkplan (taakverdeling en timing). 

2) Advies bij werving. De gemeente staat in voor de de communicatie naar en werving van de lokale bedrijven. Ecolife begeleidt de gemeente bij de redactie van een wervende boodschap naar de lokale bedrijven. 

3) Advies bij selectie. De gemeente selecteert vier bedrijven die voor een individuele begeleiding in aanmerking komen. Ecolife geeft feedback bij de lijst van geïnteresseerde bedrijven waaruit indien nodig gekozen moet worden. 

4) Startoverleg met elk bedrijf: We maken online-afspraken over: 

 • impactcategorieën: bv. direct energieverbruik, woon/werk- en dienst-verplaatsingen, aankopen, materialen- en afvalbeheer; 

 • nauwkeurigheid van Scope 3-emissies (indirecte emissies); en 

 • functie-eenheid: bepalen van vergelijkingsbasis om de voetafdruk uit te drukken. 

 

Op basis van de afspraken van het startoverleg bezorgt Ecolife de Bilan Carbone®-rekenmodule op maat van het bedrijf.

5) Verzameling van verbruiksgegevens: De opdrachtgever inventariseert en levert de gevraagde verbruiksgegevens aan. Ecolife biedt ondersteuning, telefonisch en per e-mail. Ecolife voert controle uit op ontbrekende gegevens of onduidelijkheden gericht op de conversie van de data conform de Bilan Carbone®-methode. 

6) Berekening van de koolstofvoetafdruk: Ecolife berekent de koolstofvoetafdruk in totaliteit en per impactcategorie conform de Bilan Carbone®. Ecolife analyseert de carbon footprint-resultaten om bijkomende reductiemaatregelen te detecteren en de CO2-reductie ervan te simuleren. 

7) Reductieplan en compensatie-advies: Op basis van de resultaten van de nulmeting adviseert Ecolife over haalbare reductie-maatregelen en over een compensatiebeleid op maat van het bedrijf. Ecolife zorgt voor een inventaris van klimaatgerichte acties die onderdeel kunnen uitmaken van het klimaatactieplan. Er wordt rekening gehouden met genomen klimaatmaatregelen en dus vermeden emissies. Ecolife berekent de CO2-winst van bijkomende klimaatacties. Indien het bedrijf zich zou engageren tot CO2- compensatie conform de carbon footprint-nulmeting en het reductieplan kan Ecolife hiervoor een attest afleveren 

8) Rapportage en oplevering: De opdrachtgever ontvangt het rapport met de resultaten van de footprint en de inventaris van bijkomende klimaatgerichte acties. Het rapport bevat een gedetailleerd overzicht van de gebruikte verbruiksgegevens met het oog op vervolgmetingen.

9) Nota met goede praktijken. De leerervaring en goede praktijken worden samen met de bedrijven opgelijst en in een nota samengevat. 

10) Webinar. In overleg met de gemeente wordt bekeken op welke manier deze kennis ook kan worden gedeeld met andere bedrijven uit de gemeente. Bedrijven kunnen getuigen over hun lessons learned rekening houdend met de confidentialiteit van de bedrijfsinformatie. 

 

De looptijd van het traject is een 12-tal maanden.

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor (rol, inspanningen gemeente) 

 • het werven van en communicatie met de bedrijven; 

 • actieve medewerking vanuit de betrokken diensten tijdens het traject; 

 • communicatie tussen de gemeentelijke diensten en draagvlak bewaken; 

 • externe communicatie over het project; 

 • financiële afspraken. 

 

Prijs 14 950€ (excl. cofinanciering van de bedrijven) 

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract van provincie Oost-Vlaanderen

Contact: Bruno Verbeeck, bruno.verbeeck@ecolife.be