U bent hier

Stad zet Dijlewater in om CO2-uitstoot te doen dalen

Bron: 
Het Nieuwsblad 29 augustus 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Spotter2
LEUVEN - Het Leuvense stadsbestuur heeft plannen om warmte te halen uit oppervlaktewater van de Dijle. Het is een van de vele acties in het nieuwe klimaatactieplan van de stad.
De stad Leuven engageerde zich om tegen 2030 minstens 40 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de nulmeting in 2010. Die ambitie wordt nu geconcretiseerd in een nieuw klimaatactieplan voor de stadsorganisatie. “Het plan focust op het beperken van de oorzaken van klimaatverandering zoals de CO2-uitstoot enerzijds, en het aanpassen van de stad aan de gevolgen van de klimaatverandering anderzijds”, zegt schepen van Milieu David Dessers (Groen).
 
Een van de opvallendste ideeën daarvoor is het gebruiken van Dijlewater. Daar wil men warmte uithalen, die dan zou gebruikt worden om gebouwen te verwarmen. Er komt ook een materialenbank voor circulaire bouwmaterialen en een project dat sterk inzet op het ondersteunen van de hersteleconomie wil Leuven een circulaire stad worden. Daarnaast investeert de stad 400.000 euro in projecten inzake voedsel en stadslandbouw, en 3,5 miljoen euro in het kader van mobiliteit.
 
Vergroening en infiltratie
 
“We gaan inwoners die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren aan hun woning ook maximaal ontzorgen. Zo breiden we het energieloket en de begeleiding van inwoners fors uit en voorzien we de komende vijf jaar 2,7 miljoen euro voor energiepremies”, zegt Dessers. Ook de gebouwen van de stad zelf worden onder handen genomen. 
 

Tot slot wordt er ook veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie. “Deze zomer is nog maar eens duidelijk geworden hoe belangrijk het is om te investeren in een groene en klimaatrobuuste stad. De aanbevelingen uit het hemelwaterplan, het groenplan en het droogteplan zullen de basis vormen van een nieuwe visie op het openbaar domein. De stad zal waken over een doordachte aanleg van straten, pleinen en parken met bijzondere aandacht voor vergroening en infiltratie. Daarvoor wordt de komende vijf jaar 4 miljoen euro extra uitgetrokken, bovenop de reguliere investeringen in parken, straten en pleinen.”

 

Leuven is een van de zes pilootsteden en -gemeenten die deelnemen aan het Europees gesubsidieerd project IMPLEMENT (IMProving Local Energy and climate policy through quality Management and certification) binnen welk kader Bond Beter Leefmilieu lokale besturen begeleidt om hun klimaat- en energiebeleid te optimaliseren door gebruik te maken van het kwaliteitsmanagement- en certificatiesysteem European Energy Award.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: