U bent hier

Trage wegen: wensbeeld voor een traag netwerk

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Steven Clays
09 331 59 21
In dit project ontwikkelen we een beeld van de gewenste structuur van het traag netwerk in de gemeente. We introduceren de term “traag netwerk” om te verwijzen naar een kwaliteitsvol geheel van wegen / zones bedoeld voor actieve mobiliteit, waar het autoverkeer ofwel afwezig is ofwel ondergeschikt aan ‘zachte’ verplaatsingen. Het wensbeeld van het traag netwerk benadrukt de wijze waarop afzonderlijke tracés en wegsegmenten zich verknopen en verweven tot een betekenisvol geheel.
 
Projectinhoud en -verloop
 
De visievorming omvat de volgende stappen / activiteiten:
 • Documenteren en analyseren van de lokale beleids- en planningscontext, met specifieke aandacht voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan / Ruimtelijke beleidsplannen.
 • Gerichte terreinbezoeken 
 • Overleg met bestuur / leidend ambtenaar
 • Workshop met gemeentelijke diensten
  We voorzien minstens één afstemmingsmoment met de verschillende, relevante stadsdiensten (bv. Mobiliteit, Welzijn, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Jeugd, Sport, Toerisme, …)
 • Workshop stakeholders
  We voorzien minstens één sensibiliserende en participatieve workshop met een selecte groep belanghebbenden (key persons, lokale en / of bovenlokale verenigingen en organisaties). De formule van dit moment wordt in samenspraak met de opdrachtgever vastgelegd en kan o.m. bestaan uit een focus group of een groepsoefening met kaartbeelden.
 • Communicatie met bovenlokale beleidsactoren
  Conform het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 (cf. hoofdstuk 2, art. 6, §2) informeert de opdrachtnemer het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid en de Deputatie over de visie van de gewenste structuur van het traag netwerk in de gemeente.
 • Intergemeentelijke, regionale toets --- het traag netwerk wordt afgestemd met bovenlokale verplaatsingsdynamieken en projecten (bv. regionaal mobiliteitsplan vervoersregio)
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De gemeente ondersteunt het project logistiek: het ter beschikking stellen van een zaal voor infomomenten, het afdrukken van kaartmateriaal en infobundels, …
 • De gemeente ondersteunt het project communicatief: verspreiden van de oproep tot deelname aan infomomenten of workshops in de communicatiekanalen van de gemeente, communiceren over de voortgang van het project
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en stelt een verantwoordelijke ambtenaar aan die het project zal opvolgen
 • De gemeente zorgt voor het bestuurlijk draagvlak en zorgt voor de opvolging van het project door het college, dmv. de aanwezigheid op infomomenten van een schepen of de burgemeester
 • De gemeente is eindverantwoordelijke voor het wensbeeld en engageert zich ertoe met de resultaten ervan verder aan de slag te gaan
 
Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)
 
9750 EUR (excl. btw)
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Contactpersoon
Steven Clays – steven.clays@tragewegen.be - 09 331 59 21
Getuigenissen van klanten: 

"Trage Wegen betrekt alle actoren (burgers, organisaties en diensten) en zoekt mee naar win-win situaties om het draagvlak van het tragewegenpan te verhogen."
Thomas Franz, expert duurzame ontwikkeling, stad Genk