U bent hier

Shared Mobility Masters

Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen met talrijke voordelen: minder wagens, minder luchtvervuiling, minder CO2-uitstoot en fijn stof, verlaagde parkeerdruk en goedkoper autogebruik. 

Gemeenten die het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) ondertekenden, engageren zich daarbij om tegen 2030 2 deelwagens per 1000 inwoners te realiseren. Sommige gemeenten zetten de eerste stappen rond autodelen al, maar worstelen met specifieke uitdagingen om van autodelen een succes te maken. 

Via het collectief traject Shared Mobility Masters begeleidt Autodelen.net 8 gemeenten met gelijkaardige profielen bij het uitwerken van een succesvol autodeelbeleid op verschillende vlakken. Tijdens zes bijeenkomsten worden bepaalde thema’s collectief uitgediept, waarna de gemeenten individueel en onder begeleiding van Autodelen.net aan de slag kunnen gaan met de opgedane kennis. 

Projectinhoud en -verloop 

Fase 1: Voorbereiding

Maand 0: Kennismakingsoverleg
Een individueel overleg vindt plaats tussen de gemeente en Autodelen.net, waarin de ambities van de gemeente rond autodelen worden vastgelegd. 

Maand 0: Samenstellen programma
In overleg met de gemeenten en op basis van de kennismakingsoverleggen wordt een programma van zes lessen opgemaakt. Deze zes lessen zijn gespreid over twee jaar. 

 

Fase 2: Collectieve bijeenkomsten

Maand 1 - 24: Collectieve bijeenkomsten

Gedurende twee jaar komen de acht gemeenten periodiek bij elkaar en werken samen rond het opzetten van een succesvol autodeelbeleid. Mogelijke thema’s die behandeld worden: 

 • autodelen en parkeerbeleid

 • autodelen integreren in woonomgevingen

 • diversiteit en inclusie in autodelen

 • succesvol communiceren over autodelen (op verschillende momenten en naar verschillende doelgroepen)

 • burgers activeren tot autodelen

 • de impact van een succesvol autodeelbeleid

Maand 1 - 24: Individuele begeleiding

Tussen de bijeenkomsten gaan de gemeenten zelf aan de slag met de input die ze uit de lessen krijgen. Ze krijgen hierbij advies van Autodelen.net, die hen telefonisch en per mail bijstaat. Het werk van de gemeenten wordt tijdens de collectieve bijeenkomsten opnieuw teruggekoppeld. Zo kan elke gemeente ook inspiratie en input krijgen van de andere deelnemende gemeenten. 

 

Fase 3: Evaluatie

Maand 24: Evaluatie

Bij afloop van het traject doen we een impactmeting in de deelnemende gemeenten om te kijken welke invloed autodelen heeft gehad op het wagenbezit en modal shift. 

 

Wat is inbegrepen in het traject?

 • een persoonlijk intakegesprek
 • zes collectieve bijeenkomsten, georganiseerd door Autodelen.net met (externe) experten

 • persoonlijk advies per telefoon of per mail

 • een infosessie voor het brede publiek

 • een infosessie voor personeel

 • het aanleveren van relevante templates en materialen

 

De lokale overheid is zelf verantwoordelijk voor:

 • Bestuurlijk en ambtelijk engagement om de doelstellingen van het traject te realiseren, incl.

  • het vrijmaken van voldoende personeelstijd (voor de bijeenkomst + de uitwerking van de voorziene acties) en de nodige samenwerkingen

  • engagement om aan gedifferentieerd parkeerbeleid te werken

  • delen van data voor impactmeting

 • Goedkeuring deelname door CBS

 • Kost deelname + budget dat men voorziet voor het uitvoeren van de acties rond autodelen

 • Deelname aan gesprek ter voorbereiding van de groepsbijeenkomsten

 • Deelname aan coaching in groep (bijeenkomsten)

 • Nakomen van gemaakte afspraken

 • Gemeente deelt ervaringen met andere gemeenten

 • Dienstoverschrijdende samenwerking (ook ambtenaren van andere diensten zoals communicatie, samenleven, RO, … nemen deel).

 

Voorwaarden

 • Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich aanmelden via een inschrijvingsformulier. Op basis van hun profiel komen zij al dan niet in aanmerking voor het traject. 
 • We voorzien één instapmoment per jaar. Indien het traject reeds is opgestart kan een geïnteresseerde gemeente het volgende jaar wel opnieuw deelnemen. 

 

Prijs 

€ 6.000

 

Contact

info@autodelen.net