U bent hier

Opmaak van een beleidskader traag netwerk

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Wil je als lokaal bestuur samen met je inwoners werken aan een positief mobiliteitsproject? En zo in 1 klap inzetten op actieve mobiliteit, verhoogde leefkwaliteit, ontharding en vergroening?  De opmaak van een beleidskader traag netwerk is de goede keuze!
 
In het nieuwe Gemeentewegendecreet (dat inging in september 2019) krijgen lokale besturen meer zeggingskracht over hun gemeentewegen, waartoe ook de trage wegen behoren. Het decreet legt de nadruk op zachte mobiliteit door op een veilig wegennet en de uitbouw van een fijnmazig netwerk aan trage wegen te focussen. Het opmaken van een beleidskader is een decretale mogelijkheid voor lokale besturen om deze doelstellingen te realiseren.
 
Trage Wegen verzorgt de procesbegeleiding, de publieksparticipatie en het nodige studiewerk om tot een beleidskader te komen. Een medewerker staat de gemeente bij doorheen het gehele traject. Achteraf heb je een strategisch visiedocument en operationele beleidskeuzes waarmee je tot directe acties kan overgaan. Het resultaat omvat ook een afwegingskader om aanpassingen aan het traag netwerk door te voeren.
 
De opmaak van een beleidskader traag netwerk wordt in verschillende modules stapsgewijs aangepakt. Deze modules kan je combineren en integreren in verscheidene beleidsdomeinen. 
 
Nog een grote kans: omdat trage wegen raken aan alles wat burgers bezighoudt, loont het om gedegen in te zetten op participatie en overleg. Dit doen we dan ook in elk traject dat we lopen met een gemeente.
 
Projectinhoud en -verloop
 
 • Stap 1: een actuele stand-van-zaken (module: inventariseren van trage wegen)
  Een logische eerste stap bij het herwaarderen van trage wegen: in kaart brengen van wat er is, en in welke toestand. De inventarisatie van alle mogelijke trage wegen en paden gebeurt aan de hand van terreinbezoeken met papieren fiches of een handige app. Een actuele inventaris van het lokale netwerk vermijdt verwarring en betwisting én legt nieuwe kansen bloot. Trage Wegen begeleidt jouw gemeente bij alle stappen die nodig zijn om een inventaris tot een goed einde te brengen. Inwoners worden in deze eerste stap al betrokken bij het project.
 • Stap 2: samen nadenken over een beleidskader traag netwerk (module: opmaak beleidskader)
  In de visiefase maken we samen met het bestuur en inwoners, geheel volgens de modaliteiten die het decreet voorschrijft, een strategische visie voor het traag netwerk op. Want trage wegen kunnen immers een sleutelrol spelen binnen het lokale wegennet en zo de functionaliteit en consistentie van de lokale mobiliteit gevoelig verhogen. En dit op de meest verkeersveilige, gezonde, groene en actieve manier mogelijk. Deze onderbouwde visie zorgt tevens voor een draagvlak voor latere realisaties.
 • Stap 3: uitvoering op het terrein (module: begeleiding bij uitvoering)Een beleidskader traag netwerk is natuurlijk maar pas het begin! Op basis van deze visie kan de gemeente terreinmaatregelen nemen om het traag netwerk op bepaalde plaatsen te herstellen, in te richten, uit te breiden, of bekend te maken. Trage Wegen kan jouw gemeente bijstaan bij zowel het ontwerp van een bepaalde trage weg als bij het opvolgen van de terreinwerken. Overleg en communicatie zijn onontbeerlijk om de geselecteerde prioriteiten te realiseren.
Meestal worden stap 1 en 2 samen genomen binnen een project. Na de opmaak van het beleidskader traag netwerk bekijken we samen met de gemeente waar en hoe stap 3 ingevuld kan worden, binnen een volgende opdracht.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Het communiceren van de oproep voor startmomenten, workshopsessies.
 • Het voorzien van een locatie voor deze participatiemomenten.
 • Het nakijken van de werkkaarten die Trage Wegen maakt.
 
Richtprijs
 
 • Module inventariseren: De kostprijs wordt berekend per deelgebied van 15 km². We bevelen aan de gehele stad of gemeente in één keer te inventariseren, waardoor flink wat efficiëntiewinst te boeken valt.
  ​Deze module kost ca 7.475 €/15km²
   
 • Module opmaak beleidskader: De kostprijs wordt berekend aan de hand van uniforme ‘pakketten’ van 15 werkdagen. Een beleidskader omvat minimum 3 pakketten. Per bijkomend te onderzoeken opgave en/of per gebiedsgericht deeltraject komt daar telkens een pakket bij.
  Bv.: een gemeente die ervoor kiest een beleidskader op te maken met de focus op trage wegen in 2 deelgemeenten, komt zo aan 4 pakketten.
  Elk pakket kost 9.750 €.
   
 • Module begeleiding bij uitvoering: per pakket van 15 ondersteuningsdagen. 
  Elk pakket kost 9.750 €.
Ligt jouw gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen? Dan past de provincie een aanzienlijk bedrag bij per pakket, zodat de gemeente nog maar 3.000 euro moet betalen per pakket.
 
Alle prijzen zijn excl. btw
 
Meer weten?