U bent hier

Burgerbudget: klimaatprojecten voor en door burgers

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Mobiliteit
Natuur en bos
Ruimte
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Tina Baert
016 22 21 03

Ben je als gemeente op zoek naar innovatieve manieren om burgers en lokale verenigingen actief te betrekken bij het Burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan? Burgers, buurt- en wijkwerkingen vormen via hun lokale verankering, terreinkennis en netwerk een belangrijke hefboom om lokale klimaatdoelstellingen te behalen. Dankzij het burgerbudget kunnen burgers zelf projectvoorstellen indienen en mee beslissen welke projecten financiering krijgen.

Zowel de voorbereiding, uitvoering, evaluatie van burgerprojecten als de communicatie gebeuren door de indiener van projectvoorstel, al dan niet in samenwerking met de gemeente, en genieten ondersteuning. 

Projectinhoud en -verloop
 
 • Tijdens het intakegesprek met de duurzaamheids / milieudienst en de communicatiedienst en de bevoegde schepenen worden de financiële contouren besproken, de scope van het burgerbudget (‘klimaatprojecten’) en de samenstelling van de jury. Er worden afspraken gemaakt over het verloop van de begeleiding, de timing en de taakverdeling.
 • Vervolgens werkt Ecolife in nauw overleg met de gemeente het reglement voor het burgerbudget en de jureringsprocedure voor de ingediende voorstellen op maat uit. Anders dan bij een projectsubsidie krijgen de burgers de kans om hun ‘stem’ uit te brengen voor het projectvoorstel dat hun voorkeur heeft. In samenwerking met de communicatiedienst wordt een communicatieplan opgesteld.
 • Dan is de tijd rijp om de oproep te lanceren naar de burgers. De gemeente zorgt voor de verspreiding van de oproep via de gebruikelijke communicatiekanalen, Ecolife geeft hierbij advies. Vanaf dit moment kunnen de projectvoorstellen bij de gemeente ingediend worden. 
 • Alle ingezonden voorstellen worden volgens vooraf bepaalde criteria gescreend op vormvereisten. De jury beoordeelt de weerhouden voorstellen en burgers krijgen ook de kans om dit te doen. De gemeente communiceert de beslissing naar de indieners van goed- en afgekeurde projectvoorstellen.
 • Tijdens de uitvoering van de ingediende voorstellen houdt Ecolife de vinger mee aan de pols en draagt bij aan de evaluatie van de eerste editie van het burgerbudget met oog op eventuele volgende edities.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Reserveren van het nodige budget voor de burgerinitiatieven. 
 • Zorgen voor voldoende politiek draagvlak voor het burgerbudget.
 • Mee bepalen van de scope van het burgerbudget.
 • Logistieke ondersteuning. 
 • Communicatie omtrent de bekendmaking (en volgende stappen) naar de burger: redactie, grafische vormgeving, productie en verspreiding van communicatiematerialen naar de doelgroepen. 
 • Communicatie met de indieners van projectvoorstellen.
 • Eigenaarschap over het burgerbudget, de communicatie en de resultaten.
 • Uitvoering van concrete taken voor voorbereiding en tijdens de looptijd van het burgerbudget.
 • Financiële afspraken en uitbetalingsmodaliteiten van de goedgekeurde projectvoorstellen.
 
Prijs
(exclusief BTW tenzij anders vermeld)
6 500€
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen gratis intekenen op dit aanbod via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract van provincie Oost-Vlaanderen
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als ondersteunende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contactpersoon
 
Tina Baert
016 22 21 03