U bent hier

'Bottom-up' autodelen

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Situering

Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen met talrijke voordelen: minder wagens, minder luchtvervuiling, minder CO2-uitstoot en fijn stof, verlaagde parkeerdruk en goedkoper autogebruik.

Voor het ondersteunen van autodelen hoeft een stad/gemeente niet steeds grote budgetten te voorzien. Door burgers te ondersteunen bij het delen van de eigen wagens of te koppelen aan andere gebruikers met complementaire profielen, kan er meteen een impactvol autodeelsysteem ontstaan. 

De gemeente werkt daarmee niet enkel aan de eigen klimaatdoelstellingen, ook burgers krijgen er extra mobiliteitsoplossingen bij en leefbare buurten met een warme sociale cohesie zijn een fijn bijproduct. Met deze ondersteuning begeleidt Autodelen.net de stad/gemeente bij de opstart van het ‘bottum-up’ autodelen. Het resultaat is een wervingscampagne die binnen een goede context leidt tot de opstart van een autodeelsysteem. 

 

Projectinhoud en -verloop

Fase 1: Voorbereiding

Maand 0: Kennismakingsoverleg

Volgende personen zijn hier minimaal bij aanwezig: de lokale trekker van het autodeelbeleid (vb. duurzaamheids- of mobiliteitsambtenaar), een medewerker van de dienst samenleven (vertrouwd met de lokale actoren) van de stad/gemeente en een projectmedewerker van Autodelen.net.  Op de agenda staat:

 1. Introductie in de mogelijkheden van autodelen 

 2. Bespreken van de ambities van de stad/gemeente op vlak van autodelen (op vlak van Aanbod, Beleid en Communicatie)

 3. Analyse van het potentieel in de verschillende kernen/wijken van de gemeente en haar bewoners. We bekijken samen het potentieel voor deelmobiliteit en welke aanknopingspunten er zijn binnen de wijken. Op basis hiervan wordt een wijk/kern geselecteerd om pro-actief het ‘bottum-up autodelen’ op te starten.

 4. Verwachtingen afstemmen, budget bespreken en mogelijke flankerende maatregelen afstemmen

 5. Timing vastleggen

Maand 1: Samenstellen ambassadeursnetwerk

Er worden communicatiepartners gezocht in de uitgekozen wijk (handelaars, verenigingen, ouder-/wijkcomités, medewerkers van de gemeente, buurt/wijkwerkingen, geëngageerde burgers... ). Deze partners nemen een ambassadeursfunctie op om geïnteresseerden voor de opstart te verzamelen. Er wordt gerekend op de gemeente om de aanknopingspunten in beeld te brengen en door te spelen (zie ook kennismakingsoverleg).

Maand 2-5: Opstellen en uitvoeren communicatieplan in aanloop infosessie

Er wordt een uitgebreid communicatieplan opgesteld. Hierbij is enerzijds doorgedreven communicatie vanuit de gemeentelijke diensten en haar eventuele wijkwerkingen vereist. Anderzijds wordt er intensief gecommuniceerd vanuit het opgerichte ambassadeursnetwerk bestaande uit lokale communicatiepartners. Deze actoren worden ingezet om on- en offline de buurt warm te maken. Zij worden ondersteund door de ambassadeurswerking van Autodelen.net. De gemeente is trekker in de uitvoering van dit plan.

 

Fase 2: eerste infosessie

Maand 6-7: Infosessie ‘Autodelen in je wijk”

Er vindt een kick off  infosessie plaats. Deze koppelen we bij voorkeur aan een tweede thema om een zo breed mogelijk publiek aan te trekken (te bekijken in overleg met de stad/gemeente). Geïnteresseerden kunnen nadien onder begeleiding van Autodelen.net in kaart brengen welk deelsysteem zij zouden willen in de buurt. 

Optioneel volgt er nog een (informele) vervolgbijeenkomst met geïnteresseerden  (indien er nog geen concrete doorstart komt uit de eerste bijeenkomst), ongeveer 1 maand na de eerste sessie. Indien nodig wordt er nog ingezet op bijkomende werving door de aanwezigen.  Er wordt hier een plan van aanpak opgesteld voor een vervolgtraject. Hierbij worden duidelijke acties toegewezen aan concrete personen.

 

Fase 3: tweede vibe

Maand 8-10: Officiële lancering autodeelgroep + tweede vibe

We organiseren een persmoment om de opstart in de kijker te zetten. We voeren de tweede vibe van het communicatieplan uit en zetten hierbij autodelers in de kijker. Hier zullen er ook bijkomende infosessies worden georganiseerd.

Maand 12: Evaluatie

Na afloop: Ondersteuning ambassadeurs

De autodeler-ambassadeurs worden blijvend ondersteund in de voortdurende communicatie en werving door de partnerorganisaties (communicatiematerialen, infosessies…). De gemeente kan de ambassadeurs blijvend inzetten bij haar communicatie en op events in de gemeente.

 

Inbegrepen in het traject:

 • Autodelen.net engageert zich om geïnteresseerde burgers die zich als vrijwilliger of ambassadeur voor autodelen willen inzetten via de reguliere vrijwilligerswerking te ondersteunen en op te leiden. Deze personen zijn een belangrijke schakel in het inspireren, informeren en activeren van de bevolking.
 • Een spreker bij drie infomomenten over particulier autodelen in de gemeente of stad.
 • Het werven van communicatiepartners (eventueel door de aanwezigheid op lokale events).
 • Het aanleveren van communicatietemplates 

De lokale overheid is zelf verantwoordelijk voor:

 • Het creëren van een klimaat dat autodelen slaagkansen geeft (comfortabele alternatieven voor de wagen + aantrekkelijk kader voor (particulier) autodelen)
 • Input voor de analyse van actoren/ wijk
 • Uitvoering van groot deel van de taken uit het communicatieplan
 • De nodige logistieke ondersteuning voor bijeenkomsten met burgers (zaal, catering …)
 • Het aanpassen van communicatie templates naar de huisstijl van de stad/gemeente en de druk ervan.

Na elke fase kunnen beide partijen beslissen de overeenkomst te beëindigen. De doorgerekende kostprijs zal dan evenredig worden verminderd. 

Autodelen stopt natuurlijk niet aan de gemeentegrenzen, heb je zin om met enkele andere gemeetnen samen in een begeleidingstraject te stappen en van elkaar te leren? Laat het ons weten, vanaf 5 gemeetnen kunnen we een gezamenlijk traject opzetten waarbij uitwisseling centraal staat. Prijzen en details op aanvraag. 

 

Voorwaarden tot samenwerking

Om de voordelen van autodelen te maximaliseren is een planmatige en doortastende aanpak vanuit de gemeente of stad essentieel. Autodelen kan lokaal enkel succesvol zijn door werk te maken van een goed beleidsmatig kader, in te zetten op het verruimen van het aanbod en het stimuleren van de vraag naar autodelen. Daarom begeleidt Autodelen.net enkel gemeenten die op elk van deze drie facetten willen inzetten of dat in het verleden reeds gedaan hebben. Concreet speelt bovenstaande ondersteuning bij het stimuleren van particulier autodelen in op het creëren van (extra) aanbod van autodelen. Autodelen.net verwacht dat een gemeente of stad ook werk maakt van een goed kader (bv. door een autodeelactieplan te implementeren) en de vraag stimuleert (bv. door in te zetten op communicatie-acties).

Alvorens er tot een samenwerking wordt overgegaan, vraagt Autodelen.net de geïnteresseerde gemeente om een korte vragenlijst in te vullen waarin gepeild wordt naar het engagement inzake autodelen. Indien de lokale overheid de nodige budgetten en engagementen kan vrijmaken, vindt een verkennend gesprek plaats waaruit duidelijk wordt welke acties de gemeente reeds heeft ondernomen, welke ambities ze koestert en op welke aspecten Autodelen.net ondersteuning kan bieden. Op basis van dit gesprek maakt Autodelen.net een offerte op voor een begeleiding op maat.

 

Prijs

Fase 1: €3.500

Fase 1+2: €4.500

Fase 1+2+3: €6.500 (Richtprijs, prijs te bespreken afhankelijk van de grootte en de verwachtingen van de gemeente).

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract van provincie Oost-Vlaanderen

Contact

overheden@autodelen.net