U bent hier

Strategie van de twee netwerken (S2N)

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Wil jij werken aan een groene, klimaatbestendige, veerkrachtige en gezonde gemeente? De strategie van de twee netwerken (S2N) is een interessante leidraad voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid! Het is een ruimtelijke planning waarbij het waternetwerk de blauwgroene vingers draagt en het verkeersnetwerk de stedelijke bebouwde lobben. 
VIBE helpt de gemeente bij het uitwerken van een geïntegreerde visie waarbij we focussen op het waternetwerk en de groenblauwe vingers waar alle laagdynamische activiteiten worden gebundeld, zoals voet- en fietspaden, zachte recreatievormen, stadslandbouw…
 
Projectinhoud en -verloop
 
Stap 0: Intakegesprek 
 
  • Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever
  • Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen
  • Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever
  • Afspreken van het aantal werksessies (standaard zijn vier werksessies voorzien)
     
Stap 1: Analyse van het bestaande waternetwerk
 
VIBE helpt de gemeente om de verschillende netwerken (met de focus op het waternetwerk) duidelijk in kaart te brengen, met alle sterken, zwakten, kansen en bedreigingen. 
Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.
 
Stap 2: Visievorming robuust waternetwerk
 
VIBE helpt de gemeente bij de visieontwikkeling om het waternetwerk en de groenblauwe vingers te versterken binnen dit holistische kader van S2N:
In de blauwgroene vingers worden dan alle laagdynamische activiteiten gebundeld, zoals voet- en fietspaden, zachte recreatievormen, stadslandbouw, stadsbos, natuur en voorzieningen voor regenwaterinfiltratie… In de stedelijke bebouwde lobben bevinden zich de hoogdynamische functies zoals bedrijventerreinen, handel, diensten, zeer actieve massarecreatie … Het wonen is gesitueerd tussen de hoog- en laagdynamische zones, waardoor stedelingen van twee walletjes kunnen eten: zowel het groen als de stedelijke voorzieningen bevinden zich vlakbij. Het komt dus neer op het ontwerpen van contrasten, dicht bij elkaar en gekoppeld aan de ecologische wetmatigheden. Zo dient de waterstroom te worden geschikt zodat het water stroomt van schoon (in de laagdynamische omgeving), naar vuil (in de hoogdynamische omgeving).
  • Waar kunnen beken terug opengelegd worden? Waar kan er extra ruimte voor water en/of groen voorzien worden?
  • Waar kunnen er natuurvriendelijke oevers, zachte recreatie, stadslandbouw, ecologische zwemvijvers… gecreëerd worden? Waar dient er dringend werk gemaakt te worden van ontharding?
  • Specifieke aandacht gaat uit naar de moeilijke punten, de plekken waar de twee netwerken elkaar kruisen. 
Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.
 
Stap 3: Terugkoppeling met stakeholders
 
De analyse en visie worden teruggekoppeld met belangrijke stakeholders in de gemeente. 
Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.
 
Stap 4: Opmaak ambitienota en stappenplan
 
Op basis van de eerder opgestelde analyse, visie en de terugkoppeling met de stakeholders maakt VIBE een ambitienota en stappenplan op. 
Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien.
 
Stap 5 – Nazorg
 
Tot een maand na de presentatie kan tot 4 uur nazorg geleverd worden
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
De praktische organisatie van de werksessies.
Opmaak van plannen en kaarten.
 
Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)
6.900 euro
 
Contactpersoon en gegevens
 
Heb je interesse om een duurzame wijk te realiseren in jouw gemeente, neem dan contact op met Eva Heuts, expert duurzame stedenbouw, eva.heuts@vibe.be. Zij helpt je graag op weg in het aanbod.
 
Foto © Stad Mechelen Joost Joossen.