U bent hier

Proximity: geef jouw burgers de kans om hun idee voor een duurzame toekomst te realiseren

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Type info: 
Ondersteuning (materiaal)
Kris Van Kerkhoven
02/315.67.52

Zijn er in jouw gemeente geëngageerde inwoners die een duurzaam, participatief en inclusief project willen opstarten of misschien al aan het uitwerken zijn?  Projecten zoals collectieve moestuintjes, ludieke workshops voor kinderen rond biodiversiteit, recuperatie van voedseloverschotten, de oprichting van een Babytheek, een speelplaats vergroenen,… Dan is het tijd om de campagne Proximity in jouw gemeente te lanceren!

Proximity is een toffe campagne die duurzame projecten van jouw inwoners helpt te realiseren in samenwerking met de gemeentediensten en samen met andere burgers en lokale bedrijven. We gaan op zoek naar wat er leeft in jouw gemeente rond duurzaamheidsthema’s, we geven deze projecten een financieel duwtje in de rug en we creëren een netwerk van geëngageerde personen die hun steentje willen bijdragen. Dat kan een burger zijn, maar evengoed een bedrijf of een ondernemer die zich als vrijwilliger opgeven, een financiële gift doen of een steun in natura geven.

Proximity is meer dan enkel een campagne. Het is een volledig plan om burgerinitiatieven te laten bloeien via verschillende etappes: het zoeken naar ambassadeurs die de campagne ondersteunen, het werven van extra fondsen via bedrijfspartners, een neutrale selectie van de projecten door een jury, een oproep aan iedereen om zich in te zetten voor de projecten naargelang zijn of haar middelen en wensen, hetzij in de vorm van financiële of materiële giften, competenties of vrijwilligerswerk en een concrete begeleiding en opvolging van de projectleiders.

Op het einde van de campagne ontstaat er een zelfversterkend ecosysteem van lokale changemakers die zich inzetten om jouw gemeente te verduurzamen op basis van participatie en inclusiviteit.
 

Projectinhoud en -verloop (stappen, timing, verwachte output):

De duurtijd van de campagne loopt over ongeveer een jaar, verspreid over 6 stappen.

Stap 1 -  Screening van de lokale actoren die werken aan de ecologische transitie en het afsluiten van partnerschappen 
Tijdens deze eerste stap wordt een screening uitgevoerd van de actoren die lokaal actief zijn om zo de aanwezige dynamiek goed te begrijpen en de burgers en/of organisaties te identificeren die tijdens de volledige campagne gemobiliseerd kunnen worden (ambassadeurs, zie verder). Dit is ook de fase waarin Be Planet luistert naar de noden van de deelnemende gemeente en andere actoren in de regio om zo te komen tot een campagne die door iedereen gedragen wordt. 

Daarnaast worden de contacten gelegd met de lokale bedrijven met als objectief hun verwachtingen en behoeften volledig te begrijpen.  Zodoende kan een gepast voorstel geformuleerd worden dat beantwoordt aan het engagement van een bedrijf voor een duurzame wereld en dat in lijn ligt met de beschikbare middelen.  

Deze screeningfase is essentieel om de basis van het ecosysteem te leggen dat er uiteindelijk voor zal zorgen dat burgerprojecten de nodige steun krijgen om hun project op te starten en /of verder te ontwikkelen.

 

Stap 2 - Lancering van de campagne + projectoproep

 • Lanceringsevenement
  In samenwerking met de gemeente wordt een eerste evenement georganiseerd om de campagne officieel te lanceren. Dit evenement is voor iedereen toegankelijk en een gelegenheid voor de stad en de partnerbedrijven om hun engagement in de campagne toe te lichten. Ook wordt de volledige campagne en de toegevoegde waarde voor de burgerprojecten uitgelegd waarna er in groepjes wordt nagedacht over een duurzame toekomst in eigen stad, al dan niet op basis van de transitiethema’s die in het beleid van de gemeente opgenomen zijn. Het lanceringsevenement is een eerste kans om de verschillende actoren samen te brengen en zo de basis te leggen van het ecosysteem. 
   
 • De projectoproep
  De doelstelling van de projectoproep is het identificeren van bottom-up initiatieven die in de regio uitgevoerd worden.  In overleg met de stad, worden de transitiethema’s bepaald die in de oproep aan bod komen, bijvoorbeeld duurzame landbouw en voeding, biodiversiteit, zachte mobiliteit, energie, sensibiliseringsacties…  of de stad kiest ervoor om geen specifiek duurzaamheidsthema naar voren te schuiven.
  Be Planet heeft een stevige expertise opgebouwd in de materie en is aldus volledig verantwoordelijk voor de organisatie van de oproep: de voorbereiding van de documenten, de verspreiding van de oproep, de ontvangst en analyse van de dossiers, de samenstelling en organisatie van de jury… 
  De doelgroep van de projectoproep zijn feitelijke verenigingen, vzw’s, coöperatieve vennootschappen en stichtingen van publiek nut alsook scholen.
 

Stap 3 - Selectie van de projecten door een onafhankelijke jury

Om de kwaliteit van de projecten en de duurzaamheid ervan te waarborgen, wordt een onafhankelijke jury van deskundigen en, in voorkomend geval, willekeurig verkozen burgers (op basis van hun kandidatuur) georganiseerd. De jury evalueert alle ontvankelijk verklaarde projecten op basis van enkele selectiecriteria die in overleg met de gemeente vastgelegd worden.  Dit kan gaan om de positieve impact op het milieu en/of klimaat, de socio-economische impact, participatieve insteek, innovatief karakter… Een project dat geselecteerd wordt, krijgt een subsidie toegewezen vanuit het budget dat door de gemeente en de bedrijfspartners ter beschikking wordt gesteld.

Optioneel: een gemeente kan ervoor kiezen om de burgers te laten stemmen op de projecten wat vervolgens meetelt in de totale score van de projecten (crowdvoting).

 

Stap 4 - Aankondiging van de laureaten en lancering van de mobilisatiecampagne 
 • Aankondiging van de laureaten
  Een evenement in aanwezigheid van de pers wordt georganiseerd om enerzijds de deelnemende projecten voor te stellen en anderzijds de mobilisatiecampagne te lanceren. Tijdens deze bijeenkomst wordt het webplatform voor burgerparticipatie gepresenteerd (www.proximitybelgium.be) zodat iedereen de projecten kan ontdekken en zijn/haar steentje kan bijdragen door tijd (vrijwilligerswerk), competenties, geld (crowdfunding) en/of materiële steun te schenken.

  Om dit te realiseren, krijgen alle projecten die aan de oproep hebben deelgenomen (de laureaten en niet laureaten) de kans om hun project op een gepersonaliseerde pagina voor te stellen.
   

 • De oproep tot burgerparticipatie - en mobilisatie 
  In samenwerking met de projectleiders, de stad en de ambassadeurs worden verschillende acties voorgesteld via online en offline kanalen (sociale netwerken, e-mails, webplatform, ...) om zoveel mogelijk mensen op te roepen om deel te nemen aan de campagne. Ter ondersteuning van de projectdragers krijgen ze een praktische gids voor een geslaagde mobilisatiecampagne.  Zij zijn de beste promotor van hun project dus hun communicatie is essentieel voor een geslaagde campagne.  
 

Stap 5 - Feestelijk slotevenement: voorstelling van de resultaten

Aan het einde van de mobilisatiecampagne, die ongeveer 1,5 maand duurt, wordt een slotevenement georganiseerd.  Dit evenement is de gelegenheid om de resultaten van de mobilisatiecampagne voor te stellen (ingezamelde giften, aantal vrijwilligers, …) alsook de eerste resultaten van de ondersteunde projecten. Op dit slotevenement worden alle actoren van het ecosysteem samengebracht zodat de gecreëerde positieve dynamiek versterkt en verdergezet wordt.

 

Stap 6 - Administratieve en financiële follow-up van de projecten 

Be Planet zorgt voor de administratieve en financiële opvolging van de projecten om een correct gebruik van de toegekende subsidies te verzekeren.  Dit gebeurt via een activiteiten- en financieel verslag dat aan elke laureaat gevraagd wordt.  De uitbetaling van de laatste schijf van de subsidie wordt enkel uitgevoerd indien deze verslagen goedgekeurd worden.   Deze rapportering wordt met de gemeente gedeeld en besproken.

 

Als centraal communicatiemiddel krijgt jouw gemeente een gepersonaliseerde pagina op www.proximitybelgium.be. Na afloop van de campagne kan je ervan uitgaan dat verschillende projecten een vlucht vooruit namen dankzij nieuwe vrijwilligers, een extra centje, of een ander engagement. En een lokaal netwerk is ontstaan dat elkaar kan helpen.

Het einde van de campagne staat gelijk aan de start van een dynamiek en tal van synergieën!

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor (rol, inspanningen gemeente)

 • Financiële bijdrage voor de projecten en de campagne (via vb het burgerbudget)
 • Faciliteren van het contact met de lokale bedrijfswereld
 • De burgers, verenigingen en bedrijven samenbrengen
 • Communicatie ondersteuning
 • Terbeschikkingstelling van de aanwezige infrastructuur van de gemeente (zalen, audiovisueel materiaal, catering, …) voor de evenementen 
   

Prijs

Vanaf 7 500 € (excl. BTW) voor de organisatie van de campagne + een minimum van 15 000 € voor de projecten

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als ondersteunende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Getuigenissen van klanten: 

"In 2019 en 2020 werden zo’n 15 projecten ondersteund door Be Planet. Voor Turnhout is de samenwerking erg waardevol. Ze vergroot de transparantie en garandeert dat de projecten deskundig worden beoordeeld. Het is daarenboven een verhaal met veel groeipotentieel.
Enthousiaste burgers vinden elkaar en smeden snode plannen in de hoop uitverkoren te worden door Be Planet. Deze aanpak heeft een grote educatieve waarde: dat niet alleen de overheid met wetten en decreten, maar ook iedere burger met veel goesting en een goed idee, kan bijdragen tot een schoner en beter milieu."

Stad Turnhout