U bent hier

Autodelen.net helpt je met een actieplan voor gedeeld vervoer

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien heeft autodelen talrijke voordelen: het aantal auto’s vermindert, de kilometers file, de luchtvervuiling, de uitstoot van CO2 en fijn stof, de parkeerdruk en de kost per persoon voor het gebruik van een wagen. Met een planmatige aanpak kan een gemeente deze economisch, sociale en klimaatgezonde voordelen maximaliseren. Het actieplan gedeeld vervoer omvat een langetermijnvisie om autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit sterk te laten toenemen. Dat betekent een flinke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Projectinhoud en verloop

Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een ’actieplan gedeeld vervoer’. Dat plan bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en een voorstelling van de gewenste ideale situatie voor de komende 5 jaar (bij voorkeur). Het omvat doelstellingen die meetbaar, ambitieus maar realistisch zijn, en concrete maatregelen op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal niveau (bv. maatregelen op vlak van ruimtelijke ordening, sociaal beleid, coördinatie, combimobiliteit, …) 
 
Het opstellen van een ’actieplan gedeeld vervoer’ is een traject van 6 à 12 maanden, met volgende stappen en begeleiding door Autodelen.net:
 
 • verkennend gesprek met een overzicht van autodelen (wat, mogelijke vormen, impact, beginpunt in de gemeente, inhoud actieplan, mogelijke maatregelen, communicatiedragers)
 • opmaak van een eerste algemeen plan met globale maatregelen;na intern overleg in de gemeente volgt een tweede bijeenkomst waarop het bovenstaand plan besproken en verder geconcretiseerd wordt
 • de gemeente finaliseert het plan op eigen maat; Autodelen.net leest na, adviseert en denkt actief mee tot de definitieve versie
 • het actieplan wordt goedgekeurd door het college en indien gewenst voorgesteld aan de inwoners, gevolgd door een algemene infosessie over autelen. Autodelen.net voorziet hiervoor de nodige ondersteuning.
 • nazorg:
  • inhoudelijke input op vlak van communicatie
  • toelichting op een algemene infosessie bij de officiële start
  • advies en feedback per telefoon en per mail
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De gemeente is eindverantwoordelijke voor het plan: ze maakt de keuzes, stelt de ambities scherp en doet de eindredactie.
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implementatie in het lokaal beleid.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘actieplan gedeeld vervoer’. Autodelen.net ondersteunt en faciliteert.
   

Voorwaarden tot samenwerking

Om de voordelen van autodelen te maximaliseren is een planmatige en doortastende aanpak vanuit de gemeente of stad essentieel. Autodelen kan lokaal enkel succesvol zijn door werk te maken van een goed beleidsmatig kader, in te zetten op het verruimen van het aanbod en het stimuleren van de vraag naar autodelen. Daarom begeleidt Autodelen.net enkel gemeenten die op elk van deze drie facetten willen inzetten of dat in het verleden reeds gedaan hebben. Concreet speelt bovenstaande ondersteuning bij de opmaak van een actieplan voor gedeeld vervoer in op het implementeren van een beleidsmatig kader voor autodelen. Autodelen.net verwacht dat een gemeente of stad ook werk maakt van het stimuleren van de vraag (bv. door in te zetten op communicatie-acties) en het aanbod verruimt (bv. door deelwagens in te zetten voor dienstverplaatsingen of de opstart van een particulier autodeelsysteem faciliteert). 

Alvorens er tot een samenwerking wordt overgegaan, vraagt Autodelen.net de geïnteresseerde gemeente om een korte vragenlijst in te vullen waarin gepeild wordt naar het engagement inzake autodelen. Indien de lokale overheid de nodige budgetten en engagementen kan vrijmaken, vindt een verkennend gesprek plaats waaruit duidelijk wordt welke acties de gemeente reeds heeft ondernomen, welke ambities ze koestert en op welke aspecten Autodelen.net ondersteuning kan bieden. Op basis van dit gesprek maakt Autodelen.net een offerte op voor een begeleiding op maat.

 

Richtprijs

Het opstellen van een autodeelactieplan, inclusief nazorg, kost 3500 euro.

Optie: een gemeente kan extra informatiesessies/autodeelparty’s organiseren aansluitend bij dit project voor 300 euro per sessie 

(Autodelen.net is niet BTW plichtig.)

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Contact

Overheden@autodelen.net
​09 396 70 50

 

Foto Christophe Vandereecken