U bent hier

Klimaatacties via intergemeentelijke samenwerking tussen (buur)gemeenten

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Vele, vaak kleine, gemeenten zoeken voor de uitvoering van hun lokaal klimaatbeleid naar acties die efficiënter en goedkoper intergemeentelijk worden uitgevoerd. Anders dan steden kampen kleine gemeenten vaak met beperkte capaciteit. Vandaar dat het uitermate zinvol is dat niet elke gemeente opnieuw ‘het warm water moet uitvinden’, maar dat de krachten via samenwerking tussen (buur)gemeenten waar mogelijk gebundeld worden. 
 
Met het project zetten we volop in op het versterken van samenwerking ‘tussen’ gemeenten bij het klimaatverhaal, in aanvulling op lopende initiatieven rond burgerparticipatie bij het lokaal klimaatbeleid. We beogen vooral versterking van lichte, flexibele en ’bottom-up’ vormen van intergemeentelijke samenwerking, dus niet geïnstitutionaliseerde vormen zoals deze bijvoorbeeld door intercommunales worden ingevuld.
 
Slimme klimaatsamenwerking in dit project is gericht op de krachten bundelen tussen gemeenten rond:
 
 1. gemeenschappelijke klimaatacties en -campagnes, 
 2. bijhorende communicatiestrategie/acties, en 
 3. de nodige draagvlakcreatie en participatie gericht op de lokale energietransitie.
   
Doorheen het project zetten we volop in op 'eigenaarschap' en 'capaciteitsopbouw' bij de lokale besturen zelf. We zorgen ervoor dat de drie samenwerkingsverbanden (clusters) veerkrachtig zijn en voldoende ‘op dreef’ zijn om na afloop van het project op zelfstandige basis te kunnen blijven bestaan.
Het project komt tegemoet aan de wijd verspreide behoefte aan schaalvergroting en samenwerking. Dankzij de pragmatische aanpak en de professionele externe begeleiding verlaagt het project de drempels voor de opstart van intergemeentelijke samenwerking. De beperkte tijd en middelen worden op die manier zo efficiënt mogelijk ingezet.
 
Projectinhoud/verloop: 
 
 • Werven van buurgemeenten: opstarten communicatie, opmaak plan van aanpak en afspraken over timing;
 • Voorbereiden van de lokale samenwerkingsverbanden;
 • Actief begeleiden ter plaatse en telefonisch/mail rond intergemeentelijke klimaatacties;
 • Inventariseren van de leerervaringen en praktijkvoorbeelden.
 
Rol gemeenten:
 
 • logistieke ondersteuning: ter beschikkingstellen van vergaderruimte; 
 • selectie en werving van ambtelijke betrokkenen;
 • interne communicatie en opvolgen van gemaakte afspraken binnen het begeleidingstraject;
 • bewaken van het interne draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en het politieke niveau.
 
Uitvoeringstermijn: 1 jaar
 
Prijs: 10 000€ excl BTW (te spreiden over aantal deelnemende gemeenten)
 
Hoe ga je aan de slag?

Contacteer Ecolife voor meer informatie: tel. 016 22 21 03, info@ecolife.be .