U bent hier

Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Anke Desender
014/47 29 50
Door de klimaatverandering kunnen we ons vaker aan zware regenbuien en toenemende hittestress verwachten. Groene zones in gemeentelijke of stedelijke kernen zijn dus belangrijke klimaatbuffers. Deze groenzones zorgen voor waterinfiltratie en verkoeling. Bovendien hebben ze ook een positief effect op de biodiversiteit, het welzijn van de bewoners, en fungeren ze ook als buffer tegen fijn stof.

Natuurpunt CVN begeleidt gemeenten bij het vergroenen van een straat, een plein,… . In een participatief traject bekijken we de mogelijkheden, gaan we creatief met alle ideeën aan de slag en maken een planning en ontwerp op.

 
Projectverloop
 
 1. Inleidende vorming voor de buurt rond het belang van biodiversiteit in de stad voor gezondheid en welzijn en klimaat en eerste ontmoeting buurt
 2. Ontmoetingsmoment met de buurt en brainstorm over de wensen, ideeën
 3. Opmaak ontwerpvisie: van wens- naar praatplan
 4. Terugkoppeling ontwerpvisie gemeente
 5. Tweede ontmoetingsmoment met de buurt: ontwerpatelier (ideeën afwegen, opstellen programma)
 6. Verfijnen ontwerpvisie en opmaak ontwerpvoorstel
 7. Terugkoppeling ontwerpvoorstel gemeente
 8. Onderzoek budgetten (ook vooraf) 
 9. Schetsmatige uitwerking van uitvoeringsdetails en beplanting
 10. Uitvoering van de werken samen met de buurt
 11. Onderhoud door buurt en gemeentewerkers

Voorbeeld van een traject 

 • Op het startoverleg wordt de projectinhoud toegelicht en worden afspraken gemaakt met de gemeente. Voorafgaandelijk vult de gemeente een infofiche in van de straat die op dit overleg besproken wordt.
 • Gedurende een eerste plaatsbezoek schat Natuurpunt CVN de kansen en hindernissen van de werklocatie in. Een eerste conceptschets wordt opgemaakt.
 • Op het infomoment met burgers wordt a.d.h.v. projectiebeelden aan de burgers uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om hun straat klimaatadaptief te maken. Op basis van de eerste conceptschets wordt een dialoog met de geïnteresseerden opgezet, dit resulteert in een praatplan. In deze fase wordt tevens een projectteam van burgers en gemeente opgericht die het project zullen trekken.
 • Workshop visievorming: de conceptschets wordt door Natuurpunt verder aangevuld en wordt samen met het projectteam besproken om tot meer detail te komen (bv. keuze van constructiematerialen en planten). Het resultaat is een collage van wenselijke ideeën op de conceptschets.
 • Op een tweede plaatsbezoek wordt de collage met het projectteam op het terrein getoetst.
 • De conceptschets wordt in een conceptplan uitgeschreven, deze wordt doorgestuurd naar het projectteam die enkele weken tijd krijgen om feedback te geven. Zodra het conceptplan definitief is, dient dit conceptplan als basis voor het presentatieplan dat duidelijk weergeeft hoe de straat wordt ingericht. Het presentatieplan wordt aan het projectteam en andere betrokkenen toegelicht.
 • Opmaak en toelichting ontwerpdossier: om het presentatieplan uit te voeren worden inrichtingsplannen, een beheersplan, bijhorende meetstaten en een actietabel opgemaakt in overleg met de gemeente. Het ontwerpdossier (met plan van aanpak) wordt toegelicht aan het projectteam en moet duidelijk maken welke taken door wie worden uitgevoerd, met welk budget en in welke fases.
 • Op een gezamenlijke plantdag wordt samen met de buurt de constructies en beplantingen geplaatst. Eventueel wordt er afgesloten met een klein buurtfeestje.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De haalbaarheidscreening van het project
 • Het opmetingsplan met hoogtepeilen, inclusief leidingenplan
 • Bij grote werken: aanbesteding
 • De gefaseerde begeleiding door verschillende betrokken diensten: mobiliteit, brandweer, politie, ruimtelijke ordening, leefmilieu,…
 • Inzetten van openbare diensten voor de werken of een deel ervan
 • Communicatie naar de buurten/wijken
 
Prijs algemeen
 
De prijs is afhankelijk van het project.
Voor de participatieve begeleiding en de vorming: 400 euro/dag  + onkosten transport.
Natuurpunt CVN is niet BTW-plichtig.
 
Prijs voorbeeldtraject (stappen 1-10 projectinhoud en verloop) € 9.140,00 (Natuurpunt CVN is niet BTW-plichtig)
 
 
Contactpersoon
 
Anke Desender, anke.desender@cvn.natuurpunt.be tel: 0492 253996 (op ma-di-don)