U bent hier

Circulaire wijken: de aanbesteding

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economie
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Circulaire wijkontwikkeling streeft naar de optimalisatie van de stromen (energie, grondstoffen, water, voedsel…) die de wijk binnen en buiten gaan. Dit gebeurt door kringloopsluiting, de integratie van korte ketens en nieuwe samenwerkings- en participatiemodellen.
 
Een goede projectomschrijving en aanbestedingsprocedure is van primordiaal belang om het juiste ontwerpteam aan te stellen.
 
Voor een gemeente is dit een cruciale fase. VIBE helpt bij het opstellen van de krijtlijnen, het programma van eisen, de ambitie op vlak van circulaire wijkontwikkeling en de selectie- en gunningscriteria.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Stap 0: Intakegesprek
 
 • Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever (de gemeente)
 • Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen
 • Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever
 • Afspreken van het aantal werksessies (standaard zijn vier werksessies en 1 presentatie voorzien)
 
Stap 1: Hoe past dit project binnen de kern, de gemeente, de regio?
 
 • Een project staat niet op zich. Het is daarom van groot belang om te onderzoeken hoe het project past binnen de kern, de gemeente en de regio. Een duurzame wijk ligt minstens in een bestaande kern, vandaar dat er eerst geanalyseerd dient te worden hoe het project in zijn context past.
 • VIBE helpt de gemeente bij de kadering van het specifieke project in een bredere ruimtelijke visie op de kern (geen generieke visie, wel toegepast op de kern en de typische kernmerken op het vlak van landschap, bebouwing, bevolkingsevolutie...).
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
Stap 2: Analyse van de plek: kwaliteiten, knelpunten, kansen, bedreigingen
 
 • Om tot een goed project te komen, is een goede analyse onontbeerlijk. De gemeente kent de plek en de mogelijkheden het beste en kan deze info best doorgeven aan de teams.
 • VIBE helpt de gemeente om de kwaliteiten, knelpunten, kansen en bedreigen op een heldere en gestructureerde manier in kaart te brengen.
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
Stap 3: Ambitie op vlak van duurzame wijkontwikkeling specifiek voor de beoogde wijk
 
 • Samen met de werkgroep onderzoeken we wat de ambitie van de gemeente is op het vlak van verdichting, versterking van het groenblauwe netwerk, het trage netwerk, duurzame mobiliteit, identiteit en beeldkwaliteit, circulair bouwen, hernieuwbare energie, alternatieve woonvormen, sociale economie, collectieve oplossingen (voor gebouwen/ruimtes/tuinen), lokale voedselproductie, participatie…
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
Stap 4: Bepalen van de selectie- en gunningscriteria
 
 • Op basis van de analyse, de ambitie en het ontwerpend onderzoek worden de selectie- en gunningscriteria voor het project vastgelegd.
 • VIBE begeleidt de gemeente bij het opstellen van de criteria m.b.t. duurzame wijkontwikkeling.
 • Voor deze stap wordt 1 werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
Stap 5: Deelname aan jury
 
 • De expert duurzame stedenbouw en wijkontwikkeling van VIBE neemt deel aan de jury als externe expert.
 
Stap 6: Nazorg
 
 • Tot een maand na de jury kan tot 4 uur nazorg geleverd worden
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De praktische organisatie van de werksessies en de jury
 • De opmaak van een analyse- en ambitienota 
 • Het schrijven van de bestektekst
 • Het aanstellen van een ontwerpteam
 
Prijs 
 
8.640 euro excl BTW
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als flankerende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contact
 
Heb je interesse om een duurzame wijk te realiseren in jouw gemeente, neem dan contact op met Eva Heuts, expert duurzame stedenbouw, eva.heuts@vibe.be. Zij helpt je graag op weg in het aanbod.