U bent hier

Begeleiding en advies over gemeenschappelijk wonen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Hedendaagse vormen van gemeenschappelijk wonen kennen meer en meer succes: van kangoeroe- en zorgwonen, huisdelen of leefgroepen tot cowonen en cohousing. Enerzijds bieden ze de bewoners voldoende privacy maar daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer van de woongroep. In Scandinavië kent deze vorm van wonen al lang een groot succes, zo ook in onze buurlanden. Er zijn intergenerationele woongemeenschappen maar ook projecten voor de ‘tweede levenshelft'. Er zijn zuiver woonprojecten, andere bieden ook ruimte voor een gedeelde kantoorplek of andere niet-woonfuncties, wel of niet in ‘eigen’ beheer. Maar het loopt niet altijd van een leien dakje.
 
Collectief kunnen we nochtans onze woonomgeving efficiënter, bewuster en met meer respect voor mens en milieu aanpakken. Lokale besturen hebben hier dan ook een belangrijke faciliterende en stimulerende rol in te spelen. Zij zijn verantwoordelijk voor het lokaal woonbeleid en hebben stedenbouwkundig veel touwtjes in handen. Steden en gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verschillende lokale woonactoren zijn daarom belangrijke partners voor samenhuis-initiatieven.
 
In de Vlaamse klimaatresolutie van 2016 lezen we: “We moeten rekening houden met de principes van ruimtelijk rendement, zuinig ruimtegebruik, kernversterkend bouwen, enzovoort: o.a. door voor verdichting te zorgen in verouderde verkavelingen, door het gebruikmaken van onderbenutte woningen en de herbestemming van leegstaande panden te versnellen. En ook door het promoten van gemeenschappelijke woonvormen zoals cohousing die beter gebruikmaken van de beschikbare ruimte dan een klassieke verkaveling.”
 
Samenhuizen vzw staat daarom paraat om er samen met lokale woonactoren aan te werken. Sinds 2012 informeert en sensibiliseert zij de lokale besturen actief. De laatste jaren zien we dan ook meer en meer lokale woonactoren hun initiële koudwatervrees overwinnen en ervaring met gemeenschappelijk wonen opbouwen. 
 
Projectinhoud en -verloop 
U kan kiezen voor twee formules:
A – Advies aan het lokale bestuur:
Bvb. het 
Bvb. visievorming en richtlijnen. Je wil starten met een missie en visie en onderzoeken of je reactief beleid wil voeren (richtlijnen voor vergunningen, voorwaarden voor private projecten...) of een pro-actief beleid (waar liggen er kansen op eigen gronden of panden, aanpak van leegstand...).
Bvb. het screenen van een stedenbouwkundige verordening, de voorschriften in een RUP, e.a. maatregelen die initiatieven van gemeenschappelijk wonen (kunnen) faciliteren of stimuleren. Bij detectie van drempels of knelpunten, gaan we mee op zoek naar alternatieve oplossingen. Dit gebeurt op maat van de context en het beleid, geïnspireerd vanuit goede praktijken elders.
Bvb. het begeleiden in de uitvoering van een haalbaarheidstoets voor gemeenschappelijk wonen op één of meerdere sites.
Bvb. het onderzoeken van het potentieel voor samenhuizen in onderbezette woningen
Bvb. het begeleiden in de opmaak van een projectvoorstel rond gemeenschappelijk wonen dat de gemeente wil indienen naar aanleiding van een provinciale of Vlaamse open oproep. 
 
B – Informatie en advies aan de inwoners
Bvb. Samenhuizen vzw kan (tijdelijk) een infodesk of adviesloket open houden (digitaal of in levende lijve), waar burgers op regelmatige tijdstippen laagdrempelig met hun vragen of verhaal terecht kunnen bij experts ter zake. Waar nuttig verwijzen we ook door naar andere ervaringsdeskundigen uit de woongroepen. We houden een registratie bij en rapporteren hierover aan het bestuur. Lokale interesse en noden kan zo gedetecteerd worden om uw samenhuizen-beleid op af te stemmen. 
Bvb. Ondersteuning van een initiatiefgroep in het locatieonderzoek en potentieel voor een project gemeenschappelijk wonen. 
Bvb. Samenhuizen kan suggesties doen rond de voorwaarden om gemeenschappelijk wonen te onderscheiden van de klassieke woonprojecten. We kunnen bij de onderhandeling met de gemeente helpen voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke randvoorwaarden op locatie. 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
Het beschikbaar stellen van de nuttige documentatie
  • Betreffende verordening, RUP, kaartmateriaal
  • Eventueel het bestuursakkoord, de beleidsnota wonen
  • Eventueel de omgevingsanalyse (gemeentelijke cijfers)
Het nemen van de nodige beslissingen omtrent 
  • de logistiek voor het overleg of lokaal adviesloket
  • de locatie voorzien voor het fysieke adviesloket 
  • de lokale communicatie (intern en extern) faciliteren
  • het aanspreekpunt binnen uw gemeente
Prijs
A – advies aan het lokale bestuur: 
Het eerste oriënterend overleg is gratis (excl. vervoer NMBS of €0,35 / km vanuit Brussel) 
Basistarief voor begeleiding op maat: €400 per dagdeel, aan een gemiddelde van 3 dagen of €2.400 (excl vervoer NMBS of €0,35 / km vanuit Brussel) 

GRATIS AANBOD! Tot eind december 2022 biedt de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Samenhuizen vzw een gratis Begeleiding-op-Maat aan (3 tot 5 dagen) rond het thema Gemeenschappelijk wonen in je lokaal beleid. Is je gemeente gelegen in Vlaams-Brabant, vind HIER alle info en formulieren voor een officiële aanvraag.

 
B – advies aan de inwoners: 
Afhankelijk van de gewenste frequentie: 2-wekelijks, maandelijks fysieke beschikbaarheid
  • Het eerste contact is gratis, vervolgadvies aan €60 /uur
  • Voor het eerste werkjaar rekenen we een basisbedrag van €3.000
Als erkende beweging is Samenhuizen vzw vrijgesteld van BTW.
 
Contactpersoon en gegevens
 
Trajectbegeleiding Gemeenschappelijk wonen
Het vinden van een site, stedenbouwkundige en ecologische voorschriften en andere regelgeving zijn hinderpalen waar initiatiefnemers op botsen. Hier is een cruciale rol weggelegd voor de lokale overheden. Samenhuizen vzw stelde samen met Dialoog, BBL en 5 lokale besturen een draaiboek op voor een projectoproep "gemeenschappelijk eco-wonen" op grond van de gemeente. Voor een trajectbegeleiding op maat verwijzen we naar ons aanbod "Gemeenschappelijk eco-wonen en samenhuizen trajectbegeleiding".