U bent hier

Autodelen voor startende gemeenten

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Situering

Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een volwaardig, duurzaam en
flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien biedt het
grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s,
het aantal files, de CO 2 -uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost (tot
3.000€/jaar) voor het gebruik van een wagen. Naast autodelen zijn er nog heel wat
andere vormen van deelmobiliteit, waaronder bv. (elektrische) deelfietsen en steps,
die het mogelijk maken om zonder een eigen (tweede) wagen door het leven te
gaan.

Projectinhoud en –verloop

Om deze voordelen van autodelen te maximaliseren is een planmatige en
doortastende aanpak vanuit de gemeente essentieel. Autodelen kan lokaal enkel
succesvol zijn door werk te maken van een goed beleidsmatig kader, in te zetten op
het verruimen van het aanbod en het stimuleren van de vraag naar autodelen.
Daarom biedt Autodelen.net gemeenten die willen van start gaan met autodelen
ondersteuning op deze drie cruciale domeinen.

1. Optimaal beleidskader voor autodelen
De begeleiding start met de opmaak van een autodeelactieplan. Dit beleidsplan
biedt een houvast voor de gemeente om op korte en middellange termijn autodelen
te ondersteunen. Dat plan bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en een
voorstelling van de gewenste ideale situatie voor de komende jaren. Het omvat
doelstellingen die meetbaar, ambitieus maar realistisch zijn, en concrete
maatregelen op vlak van o.a. het creëren van extra aanbod van autodelen,

parkeerbeleid, communicatie en de integratie in het ruimtelijk beleid van de
gemeente. Het doel is om autodelen exponentieel te laten groeien met een
maximale bijdrage tot het behalen van de klimaat- en mobiliteitsdoelstellingen.
Bovendien reikt het ook handvatten aan voor het berekenen van de bespaarde CO 2 -
uitstoot en de vermindering van het aantal voertuigen en voertuigkilometers door in
te zetten op gedeelde mobiliteit. Autodelen.net begeleidt de gemeente van a tot z bij
het schrijven van het actieplan en levert een plan op maat af waarmee onmiddellijk
concreet aan de slag kan worden gegaan.

2. Creëren van extra aanbod van autodelen
Het tweede onderdeel van de begeleiding focust op het (uitbreiden van het) aanbod
van autodelen. De meeste steden en gemeenten staan vol met onderbenutte
wagens. Door burgers te ondersteunen bij het delen van deze wagens werkt de
gemeente niet enkel aan de eigen klimaatdoelstellingen, ook burgers krijgen er extra
mobiliteitsoplossingen bij en leefbare buurten met een warme sociale cohesie zijn
een fijn bijproduct. Met deze ondersteuning begeleidt Autodelen.net samen met
partners Cozywheels en Dégage de stad/gemeente bij de opstart van ‘autodelen
onder buren’. Het resultaat is een wervingscampagne die binnen een goede context
leidt tot de opstart van een particulier autodeelsysteem.
Lokale besturen dienen daarnaast ook zelf het goede voorbeeld te geven door een
autodeelaanbieder met eigen vloot aan te trekken en de deelwagens ook voor
dienstverplaatsingen in te zetten. Indien er nog geen aanbod is van autodelen via
aanbieders met eigen vloot, maakt Autodelen.net in overleg met de gemeente een
plan op maat en geeft de gemeente een overzicht van de verschillende
autodeelorganisaties waarmee ze kan samenwerken voor de praktische organisatie
van een gemeentelijk autodeelsysteem. Indien nodig biedt Autodelen.net
inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een bestek voor openbare
aanbesteding.

3. Stimuleren van de vraag naar gedeelde mobiliteit
Tot slot is het noodzakelijk om de voordelen en mogelijkheden van de verschillende
systemen van autodelen en gedeelde mobiliteit permanent en gediversifieerd
kenbaar te maken aan de burger. Om bewoners te informeren over de voordelen en
de verschillende mogelijkheden, adviseert Autodelen.net lokale overheden bij hun
gerichte communicatieacties. Autodelen.net zet de gemeente op weg met een basis
communicatieplan, waarin de minimaal te nemen communicatieacties worden
toegelicht en werkt samen met de gemeente een concrete actie uit. Daarnaast krijgt
de gemeente ter inspiratie ook toegang tot een uitgebreide databank met
voorbeeldmateriaal uit andere steden en gemeenten, waaronder affiches, folders,
teksten en foto’s.

De drie bovenstaande luiken worden in één pakket aangeboden zodat lokale
overheden meteen de daad bij het woord kunnen voegen en zelf de eerste stappen
zetten in het uitvoeren van het autodeelactieplan. Op die manier wordt een
vliegende start genomen. Onderaan worden de ondersteuningen gerelateerd aan de
drie onderdelen in detail beschreven.

 

Voorwaarden tot samenwerking
Alvorens er tot een samenwerking wordt overgegaan, vraagt Autodelen.net de
geïnteresseerde gemeente om een korte vragenlijst in te vullen waarin gepeild wordt
naar het engagement inzake autodelen. Indien de lokale overheid de nodige
budgetten en engagementen kan vrijmaken, vindt een verkennend gesprek plaats
waaruit duidelijk wordt welke acties de gemeente reeds heeft ondernomen, welke
ambities ze koestert en op welke aspecten Autodelen.net ondersteuning kan bieden.
Op basis van dit gesprek maakt Autodelen.net een offerte op voor een begeleiding op
maat.

Richtprijs
De begeleiding voor het volledige traject met daarbij de opmaak van een autodeelactieplan,
ondersteuning bij de opstart van particulier autodelen, advies bij
het aantrekken van een autodeelaanbieder met eigen vloot inclusief gebruik van
deelwagens voor dienstverplaatsingen en begeleiding bij het voeren van
communicatieacties start vanaf 15.000 euro. De begeleiding loopt voor minstens twee
jaar waardoor de kosten ook kunnen gespreid worden. Naast de kost voor de
begeleiding van Autodelen.net dient de gemeente ook een budget te voorzien voor
bv. het voeren van communicatieacties of de investering in een aanbod van
deelwagens (ter inspiratie: praktijkgids ‘Inzetten op koolstofvrije deelmobiliteit
dankzij het LEKP’). Indien de gemeente reeds één of meerdere van de onderdelen
van deze ondersteuning in de praktijk heeft omgezet, maakt Autodelen.net een
offerte op maat van de aangepaste ondersteuning.

Gedetailleerde beschrijving ondersteuning
Voor de gedetailleerde beschrijving van de ondersteuning verwijzen we naar de
fiches van de vier trajecten die deel uitmaken van dit overkoepelend project:

  • Autodelen.net helpt je met een actieplan voor gedeeld vervoer
  • Autodelen onder buren stimuleren
  • Gemeentelijk autodeelsysteem: deel de gemeentewagens met inwoners
  • Communicatie-advies autodelen: informeer gericht je inwoners

Contact
overheden@autodelen.net
​09 396 70 50

Getuigenissen van klanten: 

De strategie van aanbod en communicatie werkt. In drie jaar tijd is het aantal
autodelers gestegen van 2.177 naar 3.023 autodelers, het aantal gebruikers van
deelmobiliteit, inclusief fiets- en stepdelen, is zelfs verdriedubbeld.

Stad Mechelen