U bent hier

Advies voor mobiliteit voor basisbereikbaarheid in de gemeente: GAMBA 2

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Aline Vermersch
0490 41 07 13

De plannen voor de nieuwe tram- en busnetten komen vaak neer op een snellere en frequentere bediening op de hoofdassen, maar minder of geen bediening voor perifere gebieden, vele wijken en gehuchten. Nogal wat bestaande haltes vallen weg. Met GAMBA 2 levert TreinTramBus een goed beargumenteerd adviesdocument om de plannen voor de bus- en tramnetten naar de toekomst toe te optimaliseren, op basis van analyse van de nieuwe plannen en grondige terreinkennis. Daarnaast komt de nadruk op het Vervoer op Maat (VoM) te liggen. In de mate dat het Kernnet en Aanvullend Net ontoereikend zijn, zal het VoM de voorgestelde dienstregelingen moeten uitbreiden. 

 
Projectinhoud en -verloop:

Na een eerste kennismakingoverleg wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. 

De gemeent stuurt een reeks documenten door naar TreinTramBus. Die zijn nodig om een inventaris en analyse van de stand van zaken te maken. Het gaat onder meer om een plan van de gemeente, de voornaamste attractiepolen, de plannen van de Vervoerregioraad voor de gemeente en omgeving... kortom alles wat we nodig hebben om de situatie te kunnen uitpluizen. Deze documenten worden in de samenwerkingsovereenkomst opgesomd.

Een inhoudelijke overlegvergadering met de gemeente wordt ingepland om de specifieke vragen, noden en wensen van de gemeente de capteren.

Aan de hand van dit alles maakt TreinTramBus een gedetailleerde inventaris van de toestand van het openbaar vervoer in de gemeente.

De terreinkennis van lokale vrijwilligers, die zelf fervente openbaar-vervoergebruikers zijn, zorgt voor nog meer input voor de stand van zaken en voor de evaluatie van de nieuwe plannen van de Vervoerregioraad.

In de analysefase bekijken we waar de frequenties, amplitudes, de geografische dekking, de aansluitingen en verbindingen... goed en minder goed zijn. We doen verbetersuggesties waar nodig. Alle suggesties worden met redenen beargumenteerd.

De verbetersuggesties behelzen ook voorstellen voor de optimale aantakking van Vervoer Op Maat, Mobi- of Hoppinpunten enz...

Graag werken we aan een participatietraject, waarbij we de inwoners van de gemeente bevragen over de bestaande en de gewenste toestand van het openbaar vervoer. Hierbij betrekken we ook specifiek mensen en doelgroepen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, die niet met de wagen mogen of kunnen rijden, die niet of moeilijk kunnen fietsen enz. Dit traject zit niet inbegrepen in de prijzen hieronder. Na overleg met de gemeente maken we er een aparte offerte voor op.

 De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

Aanlevering van de noodzakelijke documenten voor de analyse van de huidige plannen en een inventaris van de mogelijkheden.

Bij fysiek overleg: vergaderinfrastructuur.

Bij participatietraject (indien fysiek): zaalinfrastructuur en catering.
 

Prijs

Tarieven:

  • 1 gemeente: € 4 000,-

  • 2 gemeenten: € 7 500,- (of € 3 250,- per gemeente)

  • 3 gemeenten: € 9 000,- (of € 3 000,- per gemeente)

  • 4 gemeenten: € 11 000,- (of € 2 750,- per gemeente)

  • Participatietraject: prijs wordt op maat van uw vraag opgemaakt.

 

Als we een cluster van gemeenten adviseren, staan ze samen sterker. Vaak lopen hun belangen samen. Lokale vervoersnetwerken zijn meestal groter dan één gemeente.

Gemeenten die samen een GAMBA bestellen, moeten aan mekaar grenzen.

 
Getuigenissen van klanten: 

“Bij de opmaak van het nieuwe OV-plan worden belangrijke keuzes gemaakt die een grote impact hebben op de vele busgebruikers. Het voorstel van De Lijn voor het nieuwe openbaarvervoersnetwerk in het kader van basisbereikbaarheid ging samen met gewijzigde busroutes, amplidutes en verbindingen. Om het effect van de voorstellen voor de Lokeraars beter in kaart te brengen en waar nodig bij te kunnen sturen, heeft de stad Lokeren beroep gedaan op de expertise van TTB via het aanbod ‘GAMBA’. In samenwerking met TTB werd het voorstel van De LIJN afgetoetst aan de huidige en toekomstige noden en werd een uitgebreid advies opgemaakt. Door de TTB-kennis van de werking van het openbaar vervoer én vooral door hun invalshoek vanuit de gebruikers konden wij ons advies degelijk onderbouwen”

Jeroen Rottiers, mobiliteitsambtenaar stad Lokeren

"De uitgevoerde quickscan voor Sint-Niklaas gaf een eerste zeer deskundige kritische screening van het toekomstig kernnet en aanvullend net. De meerwaarde zit hem vooral in het feit dat een deskundig advies wordt geformuleerd vanuit het standpunt van de openbaar vervoergebruiker.”

Jurgen Goeminne, mobiliteitsambtenaar stad Sint-Niklaas