U bent hier

Verslag Velt-studiedag 'Eetbare buurt'

Bron: 
Velt

Slotbeschouwing door Elke Plovie, onderzoekster in buurtinitiatieven en burgerparticipatie

  • Idee van de publieke ruimte: een ruimte die er is, een restruimte: een heel krachtig concept, want dit is ruimte die per definitie gedeeld wordt en waar ontmoeting en verbinding tot stand komt -> kiemen tot solidariteit.
  • Vitale coalities: er ontstaat een sterke verbinding tussen wat er vanuit de burgers beweegt en die worden opgepikt door middenveldorganisaties. Zij fungeren als tandwielen en versterken deze ideeën. De overheden kunnen hier nog een extra verbinding aan geven. Ook boeren en de horeca spelen een belangrijke rol. Allemaal samen vormen zij een coalitie in de eetbare buurt.
  • De overheid moet dan gaan faciliteren: grond of lokaal, soms wat budget ter beschikking stellen, maar in de praktijk is het niet altijd zo gemakkelijk. Subsidies om de buurt leefbaar te maken gaan vaak over samentuinen, samenboomgaarden … Opletten met eigenaarschap van projecten, want dat moet bij de buurt blijven, niet vb. bij de groendienst.
  • Er is nog niet echt een strategie om deze projecten op grotere schaal uit te rollen. Verschillende mensen moeten zoeken naar hoe zij ondersteund kunnen worden. Dit is een signaal aan de overheid dat hier een beleid rond moet komen.
  • De voorbeelden zijn mooie voorbeelden van hoe sociaal en politiek burgerschap kunnen samengaan. Wat krachtig is aan het concept van eetbare buurt is dat het mensen aanspreekt om dingen te gaan doen. Dit zijn mensen die in een andere vorm van participatie vaak geen inspraak krijgen. Door dingen te doen, spreek je de krachten en talenten van mensen aan: het brengt jong en oud samen. Dit versterkt de cohesie in de buurten.
  • Jonge mensen sluiten zich aan bij Velt omdat ze aangesproken voelen door de thema’s, maar een vrijwilligerswerking uitbouwen is wel een uitdaging.
  • Politiek: wij kunnen als burger aan politiek doen en dingen in beweging zetten. De voorbeelden zijn krachtige signalen en manieren van aan politiek doen: samen als burger mee vorm geven aan de samenleving en een alternatief laten zien: eetbare buurten staan voor een andere vorm van samenleving.

Boodschap:

Woorden wekken, voorbeelden strekken: het concreet doen is een motor voor verandering.
Doen, doen, doen. Wil je iets op gang brengen? Doe het gewoon en probeer verbinding te creëren en tegelijk aan politiek te doen.