U bent hier

Projectoproep Bart Somers: lokale klimaatactie

Bron: 
VVSG

Via deze projectoproep wil minister Bart Somers steden en gemeenten ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen van het tweede burgemeestersconvenant.

Doel   

Het doel van deze oproep is om projecten te detecteren, te selecteren en op te schalen door ze financieel te ondersteunen. Deze projecten kunnen het resultaat zijn van te organiseren of reeds georganiseerde klimaattafels. De projecten hebben een aantoonbare bijdrage aan CO2- reductie en/of bieden oplossingen voor een veranderend klimaat (klimaatadaptatie). Die projecten kunnen verruimd worden naar omliggende gemeenten (‘opschaalbaar’)  of kunnen minstens ook door andere gemeenten uitgevoerd worden.

Klimaattafels

We beschouwen klimaattafels als initiatieven die uitmonden in projecten van (samenwerkingsverbanden tussen) gemeenten, waarbij verschillende stakeholders via een divers scala aan participatietrajecten betrokken zijn (zoals burgers, onderwijsinstellingen, lokale bedrijven, tertiaire sector…).   

Wat zoeken we?

  • De projectideeën vloeien voort uit klimaattafels en moeten realiseerbaar en voldoende ambitieus zijn. Ze hebben een impact op het vlak van CO2-reductie en/of bieden oplossingen voor een veranderd klimaat (klimaatadaptatie).
  • De elementen van opschaling of/en verplaatsbaarheid zijn cruciaal: het project kan uitgevoerd worden door een individuele gemeente, een samenwerking tussen gemeenten of door een regio- of streekintercommunale. Daarnaast moet het project elders uitvoerbaar zijn nadien of verruimd kunnen worden naar een grotere groep gemeenten. 
  • Cofinanciering (min. 50/50): ingediende projecten geven blijk van een financieel engagement van het lokale bestuur en tonen een financiële projectplanning.

Zowel projecten die nog uit te rollen zijn, als projecten die reeds in uitvoering zijn, kunnen gefinancierd worden.

Het moet echter wel gaan om projecten met een breed draagvlak op lokaal of regionaal niveau en waarbij verdere opschaling, samenwerking of overname evident, nuttig en haalbaar zijn. We nodigen steden en gemeenten dus uit om zich te verenigen en hierin opportuniteiten te zien om de klimaatdoelstellingen te halen.   

We vragen (samenwerkingsverbanden van) gemeenten om tegen maandag 5 oktober 2020 hun voorstellen van (doorbraak)projecten uit klimaattafels in te dienen.

Raadpleeg de volledige projectoproep 'Lokale klimaatactie' voor verdere informatie.

De blanco pdf-versie van het invulformulier kan je helpen bij de voorbereiding van je dossier.

De jury beslist

Geïnteresseerde gemeenten hebben tot 5 oktober (deze datum werd aangepast naar 6 november 2020) de tijd om een dossier in te dienen. Daarna doet een jury die van alle markten thuis is de beoordeling. De VVSG zit niet in de jury, maar begeleidt gemeente met de opmaak van hun dossier. Uiteindelijk zullen er 8 à 10 projecten (of tot 880.000 euro op is) geselecteerd worden. De geselecteerde projecten worden tijdens de VVSG-ledenvergadering van 5 december bekendgemaakt.

Vragen of onduidelijkheden?

Contacteer VVSG op 02 211 55 00 of op elke.detaeye@vvsg.be 

De projectoproep Lokale Klimaatactie is een initiatief van minister Bart Somers, Viceminister- president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. De uitvoering en begeleiding van de projectoproep is in handen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).