U bent hier

De nieuwe wet overheidsopdrachten voor verenigingen op 30 juni van kracht

Iets minder dan een jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad zal de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten eindelijk in werking treden. Het ontwerp van KB met de uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten is door de Ministerraad van 28 april 2017 in tweede lezing goedgekeurd. De administratie bevestigde daarop via haar website publicprocurement.be dat de nieuwe wet op 30 juni 2017 van kracht gaat. Het goede nieuws voor verenigingen: het laagste drempelbedrag wordt opgetrokken tot 30.000 euro.

Even terugspoelen: op 12 mei 2016 keurde de Kamer een nieuwe Wet inzake Overheidsopdrachten goed. Deze Wet is een omzetting van een Europese richtlijn uit 2014. ‘de Verenigde Verenigingen’ is blij dat het drempelbedrag voor kleinere opdrachten verhoogd wordt van 8.500 euro naar 30.000 euro. Dit betekent dat een vereniging opdrachten tot 30.000 euro kan afsluiten, met louter een factuur als bewijs. Andere documenten of procedures zijn daarbij niet langer vereist. Voor talloze verenigingen en social profit organisaties betekent dit een serieuze vermindering in paperassen en administratie, al blijft voorzichtigheid geboden.

De wetgeving Overheidsopdrachten is al langer een blok aan het been van heel wat verenigingen. Sinds een tijd zijn namelijk ook alle privaatrechtelijke spelers, zoals vzw’s, die meer dan 50% overheidsfinanciering ontvangen, onderworpen aan deze wetgeving. ‘de Verenigde Verenigingen’ bekampte de afgelopen jaren dit (te) brede toepassingsgebied, maar stelde helaas vast dat de Europese richtlijn van 2014 dit bestendigde. Maar het zijn de lidstaten die –onder de Europese drempels – de drempelbedragen bepalen. ‘de Verenigde Verenigingen’ stelde vast dat België in vergelijking met alle andere Europese landen het belachelijk lage drempelbedrag van 8.500euro hanteerde. Voor elke opdracht boven dit bedrag moesten verenigingen geijkte procedures volgen; procedures die op maat zijn van échte overheden en geenszins van verenigingen.

‘de Verenigde Verenigingen’ klopte met deze argumentatie aan bij de federale overheid en krijgt nu in de wet gelijk. Opdrachten tot 30.000 euro kunnen voortaan via ‘aanvaarde factuur’ gesloten worden. Dit betekent dat de factuur als bewijs geldt dat de opdracht gesloten is. Andere documenten zijn niet vereist, hoewel de opmaak van een bestelbon aangewezen is. Vanuit het goede huisvaderprincipe blijft het aan te raden dat verenigingen enkele offertes aanvragen, wat de meeste verenigingen ook nu al doen. Maar de manier waarop deze ‘marktraadpleging’ gebeurt, is niet langer aan vormvereisten onderworpen. Een eenvoudige telefonische bevraging of vergelijking van websites kan volstaan.

‘de Verenigde Verenigingen’ volgt dit dossier al enkele jaren en is blij dat de gevraagde drempelverhoging er komt. Tal van verenigingen zullen voortaan niet langer geconfronteerd worden met een bijzonder complexe wetgeving en tijdrovende procedures, waarvan de zinvolheid ver te zoeken was. Na de verhoging van de BTW-drempel voor kleine vzw’s tot 25.000 euro eerder dit jaar, is dit opnieuw een flinke stap vooruit op vlak van administratieve vereenvoudiging.